Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Norske fuglefjell før og nå – en fotografisk tidsreise

Awarded: NOK 0.50 mill.

I «Norske fuglefjell før og nå – en fotografisk tidsreise» vil vi utnytte sjøfuglenes karismatiske og ikoniske natur til å lage fortellinger om endringene i det marine økosystemet det siste halve århundret. Effektene av klimaendringer og annen menneskeskapt påvirkning på våre marine økosystemer oppfattes av mange som en lite håndgripelig trussel. Endringene har foregått gradvis, over mange år. Slike langsomme endringer legger vi ikke nødvendigvis så godt merke til, fordi det vi ser på som normalt sakte forskyves, og i takt med menneskeskapte endringer i bruk av naturen, kan derfor vår aksept for hva som er naturlig, og dermed akseptabelt, endres. Det kan derfor være en utfordring for forskere å kommunisere effektene av mennesket aktivitet på en måte som gjør at folk forstår at endringene skjer her og nå i deres hverdagsmiljø. I prosjektet vil vi ta utgangspunkt i fotografier og videoopptak gjort i sjøfuglkolonier på 1960-, 1970- og 1980-tallet. Vi vil oppsøke de samme koloniene og fotografere de samme områdene med samme utsnitt og vinkel. Billedmaterialet vil deretter bli satt sammen og benyttet som et sterkt visuelt virkemiddel i digital formidling av bestandsutviklingen i de utvalgte fuglefjellene. Prosjektets fundament vil bestå av kommunikasjonsmoduler som viser før-og-nå-bilder samt historiske og nåtidige videoer, akkompagnert med kort og populærvitenskapelig bakgrunnsinformasjon. Disse modulene vil danne grunnlaget for ulike presentasjoner av informasjonen tilpasset ulike målgrupper, og språk. Prosjektet ledes av Norsk institutt for naturforskning og ekspertisen i prosjektgruppen er komplementær, og utgjør i felleskap et sterkt lag med vitenskapelig kompetanse på sjøfugløkologi og bred erfaring med vitenskapelig formidling på en rekke digitale og fysiske plattformer. Dette vil gjøre oss i stand til å visualisere data og kunnskap på en måte som forteller mer og når flere.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima