Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Naturkampen - fra nettside til verktøy for demokrati og bedre naturforvaltning

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Number:

333039

Project Period:

2022 - 2023

Funding received from:

Organisation:

Location:

Både FNs klimapanel (IPCC) og Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) peker på utfordringer knyttet til menneskelig arealforbruk, tap av økosystemer og forverring av klimaendringene. Men kommunene, som forvalter store norske naturarealer, mangler oversikt og kunnskap og allmennheten mangler verktøy til å se dem etter i kortene. I Norge skjer svært mange arealvedtak i kommunene, gjennom plan- og bygningsloven. Omfattende forskningslitteratur peker på behovet for flere verktøy i arealforvaltningen, innrettet mot å sammenstille kunnskap om virkningene av arealbruk for naturen og våre økosystemer. Ikke minst opplever kommunene selv at «manglende oversikt over status for sårbare, trua eller prioriterte arter, utvalgte naturtyper eller det biologiske mangfoldet» er en av de største utfordringene i arbeidet med naturmangfold.På tross av at naturvitenskapelig kunnskap om konsekvensene av menneskelig bruk av naturen og økosystemene finnes, brukes ikke kunnskapen i beslutningsprosessene. I samarbeid med forskere, SSB og Miljødirektoratet har Sabima utviklet Naturkampen, en nettside som gir et grovt oversiktsbilde over hvordan kommuner tar vare på norsk natur. Allmennheten trenger innsikt i kommunenes forvaltning av natur for å kunne ta informerte valg og delta i samfunnsdebatten, og vi ønsker å styrke formidlingen rundt dette demokrativerktøyet. I NATURKOMMUNE vil vi videreutvikle og lansere en styrket Naturkampen 2022 for å bidra til at innbyggere blir får kunnskap og innsikt i hvor godt deres politikere beskytter og satser på naturen. Vi vil utvikle tre nye, kommuniserbare indikatorer i Naturkampen som viser hvordan kommunes arealpolitikk vil påvirke naturmangfold, naturtyper og arter, og utvikle 20 skreddersydde foredrag til norske kommuner og innbyggere om hvordan de kan ta bedre vare på natur.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima