Back to search

NAERINGSPH-Nærings-phd

Providing inclusive spaces - a study of transforming places in Oslo and emerging public spaces’ contribution to social inclusion/exclusion

Alternative title: Providing inclusive spaces - a study of transforming places in Oslo and emerging public spaces’ contribution to social inclusion/exclusion

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Number:

333050

Application Type:

Project Period:

2022 - 2026

Funding received from:

Location:

How can we create public spaces in places undergoing major transformations to be socially inclusive and enhance community relations? This project will present knowledge about designing and maintaining inclusive and diverse public spaces. Public spaces such as squares, parks and streets, are important for building community relations and cultivating tolerance between people with diverse backgrounds. In many cities, previous industrial and commercial areas are transformed into multifunctional neighbourhoods. For people building their lives in these newly established urban neighbourhoods, there is a need to establish new social practices and sense of place. The physical space is important for framing these interactions. Also, when social and cultural practices differ between population groups, it can cause friction and conflict at public spaces. To develop, design and maintain inclusive public spaces, we need knowledge about which spaces different groups of the population find attractive and inclusive. In this project we will do so by examining neighbourhoods in newly established urban areas in Oslo, Norway. We will conduct case studies in three neighbourhoods with different characteristics and at different stages of development. We will explore what characterises interaction at public spaces and examine what inhabitants find to be attractive (or unattractive) and inclusive (or exclusive) about the space. Based on our findings, we will discuss how public spaces in urban neighbourhoods can be designed or adjusted to be socially inclusive and enhance community relations.

Utvikling av kompakte byer og tettsteder fremmes som et sentralt bidrag til det grønne skiftet. Samtidig ønsker beslutningstakere og planleggere å tilrettelegge for at omstillingen til et lavutslippssamfunn blir sosialt rettferdig og inkluderende. I denne sammenheng er det viktig å undersøke hvordan de offentlige byrommene som etableres, oppleves som tilgjengelige og inkluderende for hele befolkningen. Prosjektet vil ta utgangspunkt i to transformasjonsområder i Oslo, Fjordbyen og Hovinbyen. Dette er områder som er i stor utvikling – fra industri- og næringsområder til urbane bydeler. Gjennom en case-studie vil prosjektet undersøke hvordan individer og grupper benytter byrommene, og hvilke kvaliteter og egenskaper som gjør at byrommene oppleves som enten sosialt inkluderende eller ekskluderende. Med bakgrunn i innsikt fra den empiriske undersøkelsen, vil prosjektet diskutere hvordan planleggere og beslutningstakere i større grad kan legge til rette for mangfoldige og inkluderende offentlige rom i byutviklingsprosjekter. Kunnskap om brukererfaringene og de sosiale praksisene er en forutsetning for å designe og utforme inkluderende offentlige rom. Doktorgradsprosjektet vil inngå i prosjektet Truly public spaces ved Include – Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling. Truly public spaces har som formål å studere utformingen og planleggingen av offentlige byrom og potensialet for å utvikle mangfoldige og inkluderende offentlige rom. Universitetet i Oslo er vertskap for Include. Senteret vektlegger løsningsorientert forskning, og har et tett samarbeid mellom forskningsmiljøet og offentlig, privat og frivillig sektor i sine prosjekter. Include har et tverrfaglig forskningsmiljø, og skal frembringe kunnskap om hvordan overgangen til et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn kan realiseres.

Funding scheme:

NAERINGSPH-Nærings-phd