Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Kunnskap og læring fra AgriLink til aktører i kunnskaps- og innovasjonssystemet i den norske jordbrukssektoren (AKIS)

Alternative title: Knowledge and learning from AgriLink to actors in the Agriculture Knowledge and Innovation System (AKIS).

Awarded: NOK 0.70 mill.

In this project, knowledge will be disseminated and contribute to learning among advisers and others who work with farmers. Agriculture faces a number of challenges with climate change, reducing greenhouse gas emissions, producing more feed and food, adopting new technology, and at the same time for farmers to obtaining an economic benefit from farming. Agricultural advisers play a major role in assisting farmers in how to meet these challenges. One of the activities in the project is to develop short policy briefs on advice. The briefs will target the strategic level in business and advisory organizations and research and educational institutions. Furthermore, short dissemination and learning seminars will be organized, as well as a national advisory forum for the management of the agricultural advisory organizations and representatives from technology suppliers. Target groups for the project are agricultural authorities, advisory service organizations, farmers' unions, research and education, suppliers and technology developers. All these actors are part of what can be described as the Norwegian Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS). The main effect of the reinforcement project is that key institutions of the Norwegian AKIS will improve the capability to assist the farmer and his / her supporters in creating a more sustainable agriculture. The reinforcement project is based on the project AgriLink - Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to boost innovation, which during 2017-2021 was funded by the EU research program Horizon 2020. The main goal of AgriLink was to stimulate towards a more sustainable European agriculture by i) increase knowledge of how advisers participate in farmers’ decision-making in innovation and ii) strengthen the advisers’ contribution to learning and innovation. The project is funded through reinforcement funds from the Norwegian Research Council.

Horisont 2020-prosjektet AgriLink er i en sluttfase. 16 partnere fra 13 land har arbeidet i over fire år med analyser om hvilken kunnskap som er viktig for bonden og hvor kunnskapen kommer fra. Det ble gjennomført et stort empirisk og analytisk arbeid som har resultert i et stort antall rapporter på engelsk, flere vitenskapelige artikler som er under publisering og en rekke formidlingstiltak. Noe er formidlet allerede på norsk, men det er et stort potensial i å forsterke virkningen fra AgriLink til Norge. Hovedmålet for dette forsterkingsprosjektet er å formidle kunnskap og bidra til læring basert på resultater og erfaringer fra AgriLink til sentrale aktører i det norske kunnskaps- og innovasjonssystemet for jordbruket (AKIS). Forsterkningsprosjektet vil gjøre det mulig å sammenfatte de viktigste resultatene fra AgriLink, tilpasse dette til norske forhold og gjøre det enkelt tilgjengelig for norske aktører i en kortfattet form. Formidlingen kombineres med å videreutvikle nettverk slik at det blir styrket arenaer hvor formidling og læring kan foregå. Dette vil gi effekt også på lang sikt. Det skal gjennomføres fire aktiviteter som består av utforming av korte notater (policy brief), gjennomføring av formidlingsseminarer, arrangere et nasjonalt forum for rådgiving til jordbruket og produksjon av videoer. Ved å gjennomføre disse aktivitetene vil en god del av prosjektresultatene bli bedre utnyttet og bidra til en merverdi av prosjektet. Rådgivingsdelen av AKIS i Norge har behov for slike initiativ. Virkningen av dette kan for eksempel være iverksetting av sterkere samarbeidstiltak knyttet til kunnskaps- og kompetanseutvikling for rådgiving. Hovedeffekten vil være at sentrale aktører i det norske AKIS vil bli bedre i stand til å bistå bonden og hans/hennes hjelpere i å skape et mer bærekraftig jordbruk. På lengre sikt kan dette bidra til mer bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringer, som reduksjon i klimautslipp og utvikling av et mer bærekraftig matsystem.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler