Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digitale og autonome maritime transportsystemer

Alternative title: Digital and autonomous maritime transport systems

Awarded: NOK 0.80 mill.

Strengthening the waterborne transport in Norway will be key to a more sustainable Norwegian society. Automated ports, autonomous ships and automated cargo handling are key parameters which must be included in the transport system to compete with trucks on roads. This supplementary project aims to establish a dialogue and collaboration with Norwegian maritime actors related to the theme autonomous and digital maritime transport, with particular focus on new ship concepts and terminal solutions for small and medium ports. There will be a close collaboration with NFAS (Norwegian Forum for Autonomous Ships) with focus on the maritime logistics, where the autonomous ship is a part of a bigger transport system. Further, the project will hold workshops with relevant actors to map the opportunities within the concepts proposed by the EU financed Horizon 2020 project AEGIS, in addition to present important results from that project, with particular focus on mother daughter constellations with ports as hubs where mother ships are combined with local feeder loops with smaller daughter ships. This supplementary project will have a substantial impact in Norway because Norwegian stakeholders get access to methods and specifications which there are wide international consensus on, and access to information on transport system concepts from the AEGIS project, which can be implemented in Norway, especially in fjords and utilization of smaller (and urban) ports. The ports will get a more central role in the AEGIS concepts and digitalization of communication and processes is an important aspect. Important stakeholders to be involved are governments (Coastal administration, Norwegian Maritime Authority), ports, ship owners and other ship operators, cargo owners and logistics operators and service industry (insurance, yards, equipment vendors, etc.).

Det å styrke den sjøbaserte transporten i Norge vil være nøkkelen til et mer bærekraftig norsk samfunn. Automatiserte havner, autonome skip og autonom godshåndtering er nøkkelparametre som må inngå i transportsystemet om det skal kunne konkurrere med vei. Hovedmålet med dette forsterkningsprosjektet er å ta tak i dette gjennom å etablere en norsk arbeidsgruppe for autonom og digital maritim transport med spesielt fokus på nye skipskonsepter og terminalløsninger for små og mellomstore havner. Arbeidsgruppen skal inngå i NFAS (Norsk Forum for Autonome Skip) med fokus på den maritime logistikken, der det autonome skipet er en del av et større transportsystem. Videre skal man gjennom prosjektet holde workshops med relevant industri for å kartlegge mulighetene som ligger i konseptene som blir foreslått i AEGIS-prosjektet og gjennomføre seminar for å presentere viktige resultater fra AEGIS-prosjektet, med spesiell fokus på det norske caset (i Trondheimsfjorden), herunder mor-datter løsninger med knutepunkter (havner) og lokale materuter. Forsterkningsprosjektet vil få betydelig positiv virkning i Norge ved at norske interessenter får tilgang til metoder og spesifikasjoner som det er bred internasjonal enighet om, samt at de får informasjon om transportsystemkonsepter fra AEGIS-prosjektet som kan implementeres i Norge, spesielt med fokus på fjordområder og utnyttelse av mindre (og gjerne sentrumsnære) havner. Havnene vil få en mer sentral rolle i AEGIS-konseptene og også digitalisering av kommunikasjon og prosesser er et viktig aspekt. Viktige aktører å involvere er myndigheter (Kystverket, Sjøfartsdirektoratet), havner, redere og andre skipsoperatører, vareeiere og logistikkoperatører og tjenesteytende næring (forsikring, verft, utstyrsleverandører, etc.).

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler