Back to search

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Autonomous Inspection Hub

Alternative title: Autonomous Inspection Hub

Awarded: NOK 0.80 mill.

PILOTING is an EU-project with the main goal of increasing efficiency, safety, and quality of inspection and maintenance tasks for infrastructure with robotic solutions. According to the Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen), Norwegian regional tunnels longer than 500 meters are closed approximately once per month, primarily due to inspection and maintenance. Reduction of this downtime will thus have great societal benefit due to increased safety, reduced inconvenience for road users, and reduced costs for redirection of traffic. In this project we will create a cluster of Norwegian actors consisting of infrastructure owners, companies who perform inspection and maintenance, and companies working with autonomous systems. We will guide these in using the results from the PILOTING project, supported by a) an interactive visualization that illustrates the solutions developed in the EU-project, and b) a sensor payload which is a duplicate of the one used in PILOTING. The goal of the interactive visualization is to reach a wide group of interested parties. By using game technology, complex solutions can be presented efficiently in an understandable way, which also engages the user. Such a solution can also present adaptations which is required by specific users in a cost-effective manner. The visualization can be experienced using virtual reality (VR) system when that is available, in addition to a webpage and on mobile devices. A video showing highlights will also be produced. The sensor payload allows test captures of actor’s infrastructure which enables understanding, facilitation, and accommodation of special challenges the actors are facing. One example is challenges related to snow – the tunnel tests in the EU-project are performed in the summer in Greece, where this problem is assumed to be much smaller than in Norway during winter.

PILOTING er et EU-prosjekt som har som mål å øke effektiviteten, sikkerheten og kvaliteten på inspeksjon og vedlikehold. Ifølge Statens vegvesen stenges norske riksvegstunneler over 500 meter cirka en gang i måneden, hovedsakelig grunnet kontroll og vedlikehold. Reduksjon av inspeksjonstiden, og økning av inspeksjonskvaliteten, vil dermed ha stor samfunnsnytte grunnet økt sikkerhet, redusert ulempe for trafikanter og reduserte kostnader til omdirigering og kolonnekjøring. I dette prosjektet vil vi opprette klynge av norske aktører bestående av infrastruktureiere, bedrifter som utfører inspeksjon og vedlikehold og bedrifter som jobber med autonome systemer. Vi vil veilede disse i bruk av resultatene fra PILOTING, støttet av a) en interaktiv visualisering som illustrerer løsningene utviklet i Horizon 2020-prosjektet, og b) en sensorpakke som er lik den som brukes i prosjektet. Målet med den interaktive visualiseringen er å nå frem til en bred gruppe interessenter. Ved hjelp av denne typen spillteknologi kan man forklare komplekse løsninger på en forståelig or rask måte, som i tillegg fenger mottakeren. Det vil også være mulig å gjøre tilpasninger som illustrerer spesialbehov enkelte aktører har, på en kostnadseffektiv måte. Hvis man har utstyr for virtuell virkelighet (VR) tilgjengelig, vil visualiseringen kunne vises der, men den vil også være tilgjengelig via en nettside og mobil, i tillegg til at det vil produseres en video. Sensorpakken som kjøpes inn vil kunne brukes til å ta testopptak av aktørenes infrastruktur for å kunne forstå, tilrettelegge og imøtekomme spesielle utfordringer aktørene har hos seg. Et eksempel på dette er utfordringer knyttet til snø - tunneltestene som utføres i EU-prosjektet gjøres i sommerhalvåret i Hellas hvor dette problemet antas å være betydelig mindre enn i Norge på vinterstid.

Funding scheme:

FORSTERK-Forsterkningsmidler