Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Management of mixed fisheries.

Awarded: NOK 0.46 mill.

Berekraft i fiskeflåten er eit fleirdimensjonelt konsept. I mange blanda fiskeri, der fleire artar vert hausta samstundes i proporsjonar som stadig endrar seg, er tilleggsfangst («bycatch») og utkast («high grading») sentrale utfordringar. Dersom bestandar vert forvalta enkeltvis, og kvotene ikkje er i samsvar med fangsratene, kan det føre til ineffektivitet i fisket og ulike former for teknologiske tilpassingar. Prosjektet vil analysere output regime for blanda fiskeri for å oppnå meir berekraftig utnytting. Dette vil inkludere eit ITQ regime som tillet større fleksibilitet i tilpassinga. For å betre forvaltingsregima, er det avgjerande å gje insentiv til større selektivitet i fangsten medan skipperen har ein viss fridom til å fastsetje kva for bestandar ein skal fiske på og kor store kvanta. Prosjektet vil gjennomføre konseptuelle analysar på dette området i tillegg til ein empirisk studie av blanda fiskeri i Nordsjøen.

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø