Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Tomorrow’s inequalities in the making: Processes of life chance differentiation within and outside of education (LIFECHANCES)

Alternative title: Unges livsjanser: Hvordan blir ulikhet til gjennom ungdomstida?

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Number:

334443

Application Type:

Project Period:

2023 - 2027

Location:

Subject Fields:

I LIFECHANCES undersøker vi hvordan ulike ungdomsliv gir ulike livssjanser over tid. Hva karakteriserer unges veier gjennom og ut av utdanning? Hvilke kritiske hendelser og faktorer former løpene? Hvilke konsekvenser får ulike løp for ungdommene – for hvor de ender opp og hvordan de har det? For å forstå hvordan ulikhet skapes gjennom ungdomslivet, er prosjektet longitudinelt: vi følger de samme ungdommene over tid. Vi ser dessuten ikke bare på utdanning, men undersøker samspillet mellom utdanning og andre arenaer i unges liv og betydningen av geografisk, sosial og kulturell tilhørighet og tillit til institusjonene. Prosjektet er unikt posisjonert for å belyse problemstillingen. Vi bruker rike kvalitative data i kombinasjon med registerdata og spørreskjema-undersøkelser blant ungdom. I sentrum av prosjektet er intervjudata fra Ungdom i endring, et kvalitativt longitudinelt forskningsprogram som følger ungdommer fra ulike steder i Norge. De kvantitative dataene kommer fra offentlige registre og spørreskjema-undersøkelsene Ungdata og The International civic and citizenship study (ICCS). Arbeidspakke 1 identifiserer kritiske faktorer som påvirker ungdommers utdanningsløp og framtidsvisjoner gjennom sekvensanalyse av registerdata og longitudinelle analyser av Ungdom i endring. Vi kartlegger vanlige og uvanlige løp fra 16 til 22 års alder. Arbeidspakke 2 undersøker hvordan ungdoms livsvalg og utdanningsløp påvirkes av sosial og lokal tilhørighet både innenfor og utenfor skolen basert på Ungdom i endring. Her ser vi på hva ulike ungdommer selv ser på som gode liv og hva som skal til for å oppnå det. Arbeidspakke 3 identifiserer konsekvenser av unges relasjoner til utdanningssystemet gjennom å se på ulike «tillitsbaner» gjennom ungdomstiden. Vi ser om tillit til utdanningssystemet kan være en kritisk faktor for gjennomføring, basert på Ungdom i endring, samt Ungdata og ICCS som muliggjør internasjonal sammenligning av sammenhengen mellom tillit og ulike skolefaktorer.

The wider processes that shape young people’s life chances are still poorly understood in the Norwegian context. From a societal perspective, it is crucial to understand how, when and why differentiations of life paths become inequalities in life chances and what role educational institutions and structures play in the process, especially in a time with increasing economic and social inequalities. However, there is a lack of processual and contextual knowledge about tomorrow’s inequalities in the making. Large-scale qualitative and quantitative longitudinal data are needed. Using such data, LIFECHANCES will investigate what characterises youths’ different pathways through education and beyond, what critical events and factors shape them and what the consequences of different pathways are. The study is in an unparalleled position to answer these questions as it combines the longitudinal qualitative dataset Inequality in Youth, register data, the full cohort cross-sectional survey data Ungdata and the International civic and citizenship study (ICCS). We start in WP1 by identifying common pathways through the education system and the critical events through which dreams and imagined futures regarding education are shaped. In WP2, we broaden the perspective looking simultaneously within and outside of the education system to identify diverging paths of belonging during youth, exploring differently positioned youths’ visions of meaningful lives and the investments needed to make them happen. In WP3, we investigate how trusting the educational system and other social institutions may be a critical factor for life chances, how trust is shaped by school factors and consequences of different paths of trust in youth. Throughout the project we identify patterns related to social class, gender, ethnicity and place. The highly qualified research group consists of youth scholars and class and education sociologists with strong track records in their respective fields.

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren