Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

International Conference on School Meals - an interdisciplinary approach

Awarded: NOK 80,413

Konferansen «School meals – an interdisiplinary approach» er ekstra aktuell i lys av Hurdalsplattformen sitt ønske om å gradvis innføre gratis skolemåltid som et folkehelsetiltak og et pedagogisk tiltak i skolen. Målet med konferansen er å samle forskere fra flere disipliner og bakgrunner for å dele erfaringer og kunnskap knyttet til skolebasert ernæring og de mange faktorene som påvirker det. Skolemåltidet har stort potensiale som folkehelsefremmende tiltak, og konferansen vil fokusere på kosthold, helse og ernæring. I tillegg vil konferansen vurdere virkningen av relaterte faktorer utover selve skolemåltidet, inkludert kobling til skoleprestasjoner, tilhørende kostnader med gratis skolemåltidsordninger, måltidsstruktur, påvirkningen av sosiale interaksjoner og dermed også psykisk helse. Konferansen vil fokusere på flere hovedtema relevant for skolemåltidet (se også tentativt program): • Helse og ernæring • Struktur og organisering som involverer skolemat • Kognitive prestasjoner og skoleprestasjoner • Bærekraft • Sosiale og kulturelle aspekter • Politiske aspekter Det vitenskapelige programmet er relevant for alle forskere og master- og PhD-studenter med interesse for forskning som involverer skolebasert ernæring og/eller ernæring for barn, og vil også være viktig for skoleeiere og myndigheter som ønsker å få oppdatert forskningsbasert kunnskap, enten ved å delta på konferansen eller via formidling av konferanse-resultat i etterkant. En rekke forskningsmiljø i inn- og utland har gjennomført store og små prosjekt knyttet til ett eller flere av de temaene som konferansen tar opp, men så langt vi kan bedømme, er det liten grad av samarbeid mellom de ulike institusjonene. Faglige konferanser vil kunne stimulere til mer internasjonalt samarbeid og forskernettverk, som jo også er en av forutsetningene for å lykkes med finansiell forskningsstøtte. Det er videre behov for mer forskningsbasert kunnskap i myndighetenes planlegging og gjennomføring av skolemåltid i Norge.

Funding scheme:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering