Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

"Getting more people in work" - How Norwegian municipalities manage complex social challenges.

Alternative title: Flere i arbeid - Kommuners håndtering av komplekse samfunnsutfordringer som arbeidsinkludering av unge utenfor arbeid og utdanning

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336714

Project Period:

2022 - 2026

Funding received from:

Location:

This project will study how Norwegian municipalities handle complex societal challenges such as young people not participating in workforce or education. This project will study if and how an intervention leads to changes in the organization, cooperation, and competences in the welfare-system. The project will use process evaluation and complex system thinking to study if and how an intervention leads to system changes. In 2020 11.2 % of young people in Norway, in the age of 15-29 years, were not participating in the workforce or in education. This has consequences both for the young individual's health and economy, and for the welfare state facing major demographic challenges in the years to come. This project will study how municipalities deal with complex societal challenges such as young people not participating in workforce or education, and how interventions that aim to increase work inclusion for young people can lead to changes at a system level. This project focus on governance, competences, and interaction between involved actors to try to understand how the municipality handles complex societal challenges. Through an interdisciplinary approach, and by using process evaluation and complex system design, this study aims to provide new knowledge about how interventions can contribute to system changes. Case for the study is a innovation program in Kristiansand municipality, where the aim is to increase the participation in workforce for young people under the age of 30. The program ambition is to challenge the municipality’s established system for work inclusion. It is high political expectations to the program activities and level of innovation. The program is complex and involves several different actors in the region. The interventions complexity makes it a relevant case for this study, aiming to identify if and how interventions can lead to system changes in how municipalities handle complex societal challenges.

Tema for denne studien er kommuners håndtering av komplekse samfunnsutfordringer knyttet til viktige helse- og velferdstjenester, nærmere avgrenset til arbeidsinkludering av unge som står utenfor arbeid og utdanning. Fokus for studien er systemendringer som følge av kompleks intervensjon i kommuners arbeid med arbeidsinkludering. Unge utenfor arbeid og utdanning er en kompleks utfordring, med betydelige konsekvenser for individets helse, mestring og økonomi. For velferdssamfunnet som står ovenfor store demografiske endringer som utfordrer den økonomiske bærekraften er disse unge en potensiell ressurs. Aktuell case for studien er programsatsingen Flere i arbeid i Kristiansand kommune, hvor målsetting er å øke yrkesdeltakelsen for innbyggere under 30 år. Programmet har ambisjoner om å utfordre systemene som er med på å forsterke utenforskap, og det er politiske forventninger om konkrete tiltak og høy innovasjonsgrad i arbeidet. Prosjektet vil benytte prosessevaluering og kompleks system-tenkning for å undersøke om og hvordan en intervensjon bidrar til systemendringer i kommuners arbeid med arbeidsinkludering, og hvordan kommuner kan utnytte handlingsrommet de har for å bidra til økt arbeidsinkludering. Tradisjonelle modeller som undersøker effekter gjennom årsak–virkning-tilnærming vil i liten grad kunne fange opp og undersøke endringer på systemnivå når kontekst og sammenhenger er så komplekse som på dette feltet. Studien har en organisasjonsteoretisk tilnærming til kommuners håndtering av unge utenfor utdanning og arbeid, hvor fokus er rettet mot styringsformer, kompetanse og samhandling for å forsøke å forstå hvordan kommuner håndterer slike komplekse samfunnsutfordringer. Ved å teste ut et rammeverk for kompleks system-tenkning og prosessevaluering, og identifisere og prøve ut aktuelle metoder, vil denne studien vil i seg selv kunne genere ny kunnskap om kompleks system-tenkning som tilnærming i forskning på velferdstjenester, folkehelse og levekår.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources