Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tilsyn med ambulanseflytjenesten i Nord-Norge- hvilke faktorer bidrar til virkningsfulle tilsynsprosesser?

Alternative title: External inspection of the ambulance flight service in Northern Norway - which factors contribute to effective inspection processes?

Awarded: NOK 1.9 mill.

The aim of external inspections of health care organizations is to ensure the rule of law, patient safety and the population's need for health services. We want the inspections to lead to better health care, but there are still many unanswered questions about how external inspections can help achieve this aim. The project will examine which factors are contributing to effective inspection processes, based on the external inspection of the ambulance flight service in Northern Norway in 2020-21. The external inspection of the ambulance flight service found several delays in transportation of patients in need of acute health care in hospital, in the remote areas of northern Norway. This can lead to patients having a poorer chance of survival when acute illness or injury occurs. An increasing number og quality registers provides important information about unjustified variation in the health services. Data from quality registers are therefore also relevant in the work of the supervisory authorities. This research project will examine factors contributing to effective inspections i health care organizations, with particular focus on the collaboration between the health care organizations and the supervisory authority in the follow-up phase. The project will assess the relevance of available national quality registers for the emergency medical service outside hospitals. The results from the project will be used by the supervisory authorities to develop methodology for better inspections.

Formålet med tilsyn med helsetjenestene er å bidra til at rettssikkerhet, pasientsikkerhet og befolkningens behov for tjenester ivaretas. Tilsyn skal også bidra til at helsetjenestene har tillit i befolkningen, og tilsynsmyndighetens måte å arbeide på må understøtte formålet. Forventningene til tilsynsmyndighetene er høye. Tilsynsmetodikken varierer, og kunnskap om hvilke faktorer som påvirker effekten er viktig for å drive tilsyn på en virkningsfull måte. Det er bare gjort 90 studier internasjonalt på dette temaet med ulike design og intervensjoner, og få studier har vist at tilsyn har effekt på forbedring av pasientbehandling. Det finnes videre svært lite forskning som undersøker tilsynsmyndighetenes oppfølging av helsetjenesten etter gjennomført tilsyn, og hva som skal til for å sikre langvarig, positiv effekt av tilsyn. De akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus krever godt samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, og mellom virksomheter både innenfor og utenfor helse. Dette fagområdet er et eksempel på at kompleksiteten i helsetjenestens organisering øker i takt med den medisinske utviklingen og samfunnsutviklingen for øvrig. Kunnskap om hvordan tilsyn kan bidra til økt kvalitet i slike organisasjoner er av særlig betydning. Det er opprettet en rekke nasjonale kvalitetsregistre for å bidra til kunnskap om kvalitet i helsetjenesten, og slike registerdata er en viktig kilde også i tilsynsarbeidet. Kunnskap om nytten av disse registrene i tilsynsvirksomhet er imidlertid mangelfull. Prosjektet vil undersøke hvilke faktorer som bidrar til virkningsfulle tilsyn, med særlig fokus på samarbeidet mellom helsetjenesten og tilsynsmyndigheten i oppfølgingsfasen etter tilsyn, samt nytten av de tilgjengelige nasjonale kvalitetsregistrene som er relevante for den akuttmedisinske ambulanseflytjenesten.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project