Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Materialkombinasjoner og nedbrytning - en utfordring innen konservering av musikkinstrumenter

Alternative title: Material Combinations and Degradation – a Challenge to the Conservation of Musical Instruments

Awarded: NOK 1.9 mill.

Material Combinations and Degradation – a Challenge to the Conservation of Musical Instruments The overall aim of this project is to generate new knowledge about the degradation and conservation of musical instruments in museums collections. The materials composition and their mechanisms of degradation in microenvironments will be investigated, and conservation strategies will be generated. The focus is on historical musical instruments made between 1800–1950 and kept in long-term storage. A recurring development of local contact corrosion has been observed in a range of stringed musical instruments, even under controlled storage conditions. Metal strings of keyboard instruments such as piano and harpsichords, as well as plucked or bowed instruments, are affected. When in direct contact with organic materials, such as felt, leather, or plastic, the metal strings tend to corrode and break. In the case of unfavourable material combinations, the contact between the materials can lead to a rapid acceleration of undesired degrading reactions. The documentation of the corrosion phenomenon has already been started through the observation of musical instruments in the collections of Ringve Music Museum in Trondheim. This work will be expanded to include musical instrument collections internationally. Generating an overall view of the frequency of corrosion will answer the question of which material combinations make musical instruments most affected by this phenomenon. Consequentially, these combinations will be the focus of developing new conservation-compatible protection methods. The project is a collaboration between the Department of Materials Science and Engineering of the Norwegian University of Science and Technology, NTNU, and Ringve Music Museum/Rockheim – Norway’s National Museum of Popular Music, Museums of South Trøndelag (MiST) in Norway. The museum will be an outreach platform for dissemination of project results to the general public.

Prosjektet fokuserer på å forsinke nedbrytningsprosesser av kunst- og kulturarv i museumssamlinger. Museenes samfunnsoppdrag er å forvalte, forske og formidle samlingene i et langtidsperspektiv. For å møte dette oppdraget skal samlingene bevares og konservering være basert på ny forskning. Nedbryting av gjenstandsdeler og materialer i historiske musikkinstrumenter er det primære studieobjektet. Musikkinstrumenter består av et mangfold av kombinasjoner av uerstattelige materialer med spesialisert form, produksjonsteknikk og spesifikke materialegenskaper for å skape lyd. Dette gjelder både strenge-, blåse-, taste- og membraninstrumenter, men også elektroniske instrumenter. Ved ugunstige materialkombinasjoner kan kontakten mellom materialene lede til kraftig fremskyndelse av uønskede nedbrytende reaksjoner. Det skal fokuseres på nedbrytning av metall, spesielt på korrosjon av jern i strenge- og tasteinstrumenter, som er i kontakt med organisk materiale som tekstil, skinn, tre eller plast. Hovedsakelig vil instrumenter med datering fra 1800 til 1950 bli undersøkt. For å finne de mest utsatte materialkombinasjonene og instrumenttypene skal skadefenomenet i ulike museumssamlinger dokumenteres. Materialanalyser på elementnivå og eksperimentelle forsøk skal bidra til å forstå hvilke reaksjoner som oppstår mellom materialene og det omgivende mikromiljøet. På grunnlag av disse skal det utvikles egnede konserveringsmetoder. Korrosjonsvern utviklet i industriell sammenheng undersøkes for sin anvendelighet på museale musikkinstrumenter. Forskningsprosjektet omhandler et tverrfaglig tema. Det er hovedsakelig tilknyttet fagene materialteknologi og konserveringsvitenskap, men har også tilknytning til kulturhistorie og organologi. Resultatene kan ha stor overføringsverdi på andre typer museumsobjekter som inneholder de nevnte materialkombinasjonene, og er derfor relevant for konservering av kunsthåndverk, malerier eller funksjonelle objekter.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune