Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Barns rett til privatliv i en digital hverdag - en rettsvitenskapelig analyse

Alternative title: Childrens Right to Privacy in the Digital Age - A Legal Analysis

Awarded: NOK 1.9 mill.

Can parents share what they want about their children on social media? Can schools require children to use learning applications that collects personal data about them? Are smartwatches for children a threat to their right to privacy? Information technology today encompasses children's lives from an early age. Nine out of ten children between the ages of 9 and 11 in Norway have a smartphone, and almost all children are active on social media from the age of 13. Children's own use of digital media entails many positive things, but it also represents challenges, such as bullying and non-consensual sharing of photos. The increasing use of digital media among children raises questions about how to safeguard the child's right to privacy. The use of digital media lead to an enormous collection and sharing of information about children, both information that the children share themselves, and information that others, such as the parents, share about them. At the same time, the specific threats that may arise online can lead to strict measures which in turn may interfere with children's right to privacy. Examples can be parental control through apps, or a total ban on mobile phones at school. Article 16 of the Convention on the Rights of the Child gives the child an independent right to privacy. This right is part of Norwegian law through the Human Rights Act, and it shall take precedence over other legislation. The project will analyze the child's right to privacy in accordance with the Convention on the Rights of the Child and other human rights provisions. A question is how the child's independent right to privacy should be assessed against parents' rights and duties to care for their children and make decisions on their behalf, including decisions that affect the child's privacy protection. The human rights principles will be applied to a number of issues related to the digital development in Norwegian law, for example the questions mentioned above.

Barn har rett til respekt for sitt privatliv. Retten til respekt for privatlivet følger av Grunnloven §§ 102, FNs barnekonvensjon artikkel 16 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8. I den digitale hverdagen oppstår det mange juridiske spørsmål om hvor langt barnets privatlivsbeskyttelse rekker: Kan foreldre dele hva de vil om barna sine på sosiale medier? Er mobilforbud på skolene i strid med barns rettigheter? Plikter redaktørstyrte medier å vurdere selvstendig om barnets rett til privatliv er ivaretatt også der foreldrene samtykker i publiseringen av en sak? Retten til beskyttelse mot inngrep i privatlivet har alltid vært utfordret av ny teknologi – fra de første fotografiene via utviklingen av overvåkningsutstyr til dagens heldigitale hverdag. I vår tid går utviklingen svært raskt, og omfatter også barn og unge. Informasjonsteknologi omkranser i dag barns liv fra de er helt små. Ni av ti barn mellom 9 og 11 år har en smarttelefon, og omtrent alle unge er aktive på sosiale medier fra de er 13 år. Barns egen bruk av digitale kommunikasjonsformer medfører mye positivt, som kontakt med venner, læring og kreativ utfoldelse, men også mange utfordringer, som mobbing og uønsket bildedeling. Truslene som barn opplever på nett kan føre til behov for tiltak som igjen kan stå i et spenningsforhold til barns rett til privatliv, som for eksempel foreldrekontroll gjennom apper, eller totalforbud mot mobiltelefoner på skolen. Også andres bruk av digitale plattformer kan utfordre barns rett til privatliv. Et klassisk eksempel er foreldre som deler informasjon om barna. En undersøkelse viser at 74 % av foreldre i Norge deler bilder og videoer av barn på sosiale medier. Andre kan krenke barnas rett til privatliv gjennom deling av ulik informasjon. Prosjektet vil gi en rettsvitenskapelig analyse av barns rett til privatliv, samt undersøke hvordan denne rettigheten er ivaretatt i norsk rett i relasjon til ulike problemstillinger som oppstår i den digitale hverdagen.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune