Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kommunal tverrfagleg praksis for betre medverknad og samhandling med born og unge - Offentleg ph.d.

Alternative title: Legg inn tittel engelsk

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336871

Application Type:

Project Period:

2022 - 2025

Location:

his Phd is part of the project Sustainability in Sogn, which in its entirety will strengthen the interplay between education, society and working life through interdisciplinary collaboration, participation and co-creation. The public PhD will in particular develop knowledge about how interdisciplinary participation and interaction with children and young people can strengthen the development of an education system that creates opportunities for all. The OFFPHD project will propose working methods and tools to develop the skills children and young people need in meeting the demands and challenges of study, society and working life. In the school year 2020/21, subject renewal was introduced in basic education. Everyone who works with education has a duty and responsibility for the students' learning and development. The common responsibility led to good and systematic cooperation at school, between school, between school and working life, in working life and between school and the higher education sector. The OFFPHD project will provide a framework and direction for the development of professional communities where children and young people's education is at the center. We want to understand our own practice by analyzing our own practice and used to adjust and improve for the benefit of children and young people. The doctoral thesis will provide knowledge about how the upbringing sector can implement the subject renewal in primary school through new forms of interdisciplinary work related to democracy, citizenship, sustainability and entrepreneurship. The results from the doctoral project will lead to changes and improved practices in learning and teaching, in interdisciplinary collaboration and in how the municipality involves children and young people in the development of society.

Sogndal kommune søkjer om finansiering til ein OFFPHD innafor a) portefølja Utdanning og kompetanse med tematiske vinklingar mot «Læringsprosessar, vurderingsformer og læringsutbytte» og «Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling», eller b) utan tematisk føring. Den OFFPHD tilsette blir ein del av ei ny fag- og forskingsgruppe ved HVL for samskaping, medverknad og tverrfagleg samarbeid som er knytt til prosjektet "Samskaping for eit berekraftig Sogn". Medan prosjektet i sin heilskap skal styrke samspelet mellom utdanning, samfunn og arbeidsliv gjennom tverrfagleg samarbeid, medverknad og samskaping, skal OFFPHD'en særleg utvikle kunnskap om korleis tverrfagleg medverknad og samhandling med born og unge kan styrke utviklinga av eit utdanningssystem som skapar moglegheiter for alle. OFFPHD prosjektet skal foreslå arbeidsmetodar og verktøy for å utvikle den kompetansen born og unge treng i møte med krav og utfordringar i studie-, samfunns- og arbeidsliv. Skuleåret 2020/21 blei fagfornyinga innført i grunnopplæringa. Alle som jobbar med opplæring har plikt og ansvar for elevane si læring og utvikling. Det felles ansvaret føreset godt og systematisk samarbeid på skulen, mellom skular, mellom skule og arbeidsliv, i arbeidslivet og mellom skule og UH-sektoren. OFFPHD prosjektet skal gje rammer og retning for utvikling av profesjonsfaglege fellesskap der born og unge si opplæring står i sentrum. Me ønskjer å forstå eigen praksis gjennom å analysere eigen praksis og bli vand til å justere og forbetre til beste for born og unge. Doktorgradsarbeidet skal levere kunnskap om korleis oppvekstsektoren kan implementere fagfornyinga i grunnskulen gjennom nye former for tverrfagleg arbeid knytt til demokrati, medborgarskap, berekraft og entreprenørskap. Resultatet frå doktorgradsprosjektet skal leie til endra og forbetra praksisar i læring og undervisning, i tverrfagleg samhandling og i korleis kommunen involverer born og unge i utviklinga av samfunnet.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune