Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Å gjøre samisk innhold i Den kulturelle skolesekken

Alternative title: Enacting Sami Content in The Cultural Schoolbag

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336872

Project Period:

2022 - 2026

Funding received from:

Location:

In this doctoral project, I will examine Sami content in The Cultural School Bag (TCS). I will examine how Sami productions are shaped, shown and work, from the perspectives of both performers and recipients. Art and cultural productions are seen in this project as doings/enactments of Sami content in TCS. TCS has established frameworks for production and dissemination, so I will examine what effect it has on Sami content, within the frameworks TCS provides. Frameworks in this context will be finances to produce content for a production, resources in the form of the number of performers on tour, and time frames within a school context. Furthermore, I will examine Sami practitioners' understanding of their own practice, TCS and the meetings, or exchanges, that occur through TCS events. Part of this will be to investigate the reasons why Sami artists choose to show their art in DKS, what kind of selection they make, how they choose to show it and with whom. I will explore Sami art and cultural expressions from the school's point of view. TCS is part of a wider educational context on Sami topics. The school administration, teachers and pupils are recipients of the TCS offers that come to the school, and can choose to incorporate them into their own school routine and plans. This is a choice the schools have, but at the same time the expectations from the Directorate of Education regarding Sami content in schools have increased, especially from 2020. It is therefore to be expected that the recipients will see the TCS offers as a contribution to meeting criteria from the State. My project is part of a setting which includes investigating whether both practitioners and students in Norwegian schools today find the TCS offer relevant and representative. This also includes the question of how the offer can cooperate with the school reform Kunnskapsløftet 2020 (LK20) on an overall level. More specifically, my project is about Sami content in this field, and how a diverse Sami art and culture is experienced as relevant and representative for the parties. I will accompany one or two productions with different expressions on tour in TCS, in three different parts of the country.

I dette doktorgradsprosjektet skal jeg undersøke samisk innhold i Den kulturelle skolesekken (DKS). Jeg skal undersøke hvordan samiske produksjoner formes, vises og virker, fra perspektivene til både utøvere og mottakere. Kunst- og kulturproduksjoner sees i dette prosjektet som gjøringer/enactments av samisk innhold i DKS. DKS har etablerte rammer for produksjon og formidling, så jeg skal undersøke hvilke utslag det får for samisk innhold, innenfor de rammene DKS gir. Rammer i denne konteksten vil være økonomi til å produsere innhold til en produksjon, ressurser i form av antall utøvere på turné, og tidsrammer innenfor en skolekontekst. Videre skal jeg undersøke samiske utøveres forståelser av egen praksis, DKS og møtene som oppstår gjennom DKS-arrangementer. En del av dette vil være å undersøke hva som er grunnene til at samiske utøvere velger å vise kunsten sin i DKS, hva slags utvalg de gjør, hvordan de velger å vise den og med hvem. Jeg skal utforske samiske kunst- og kulturuttrykk sett fra skolens ståsted. DKS er del av en bredere utdanningssammenheng om samiske temaer. Skoleadministrasjonen, lærere og elever er mottagere av DKS-tilbudene som kommer til skolen, og kan velge å sette dem inn i egen skolehverdag og egne planer. Dette er et valg skolene har, men samtidig har forventningene fra Utdanningsdirektoratet om samisk innhold i skolen økt spesielt fra 2020. Dermed er det ventelig at mottagerne ser DKS-tilbudene som et bidrag til å svare ut kriterier fra Staten. Mitt prosjekt er del av en sammenheng som handler om hvorvidt både utøvere og elever i norsk skole i dag opplever DKS-tilbudet relevant og representativt. Dette omfatter også spørsmålet om hvordan tilbudet kan samvirke med skolereformen Kunnskapsløftet 2020 (LK20) på et overordnet plan. Mer spesifikt handler mitt prosjekt om samisk innhold i dette feltet, og hvordan en mangfoldig samisk kunst og kultur oppleves som relevant og representativ for partene. Jeg skal følge én til to produksjoner med ulike uttrykk på turné i DKS, i tre forskjellige landsdeler.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources