Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kunstproduksjoner som relasjonelle hendelser mellom utøvere, lærere og elever i Den kulturelle skolesekken, i et samisk perspektiv.

Alternative title: Art productions as relational events between artists, teachers, and students in The Cultural Schoolbag, in a Sámi perspective.

Awarded: NOK 1.9 mill.

In this doctoral project, I will examine the Sami content of The Cultural Schoolbag (TCS). I will examine how Sami productions are shown and the effect they have, from the perspectives of both performers and recipients. TCS has an established framework for production and dissemination. On a descriptive level, I will describe what kind of impact this has on Sami content, within the framework provided by TCS. The framework includes finances to produce content for productions and dissemination and time frames within a school context. Furthermore, I will examine the reflexive level. I will pay particular attention to reflections from Sami practitioners about their practice, and the meetings that arise through TCS events. Part of this will be to investigate the reasons why Sami practitioners choose to show their art in TCS, what kind of selection they make, and how they choose to show it. TCS is part of a broader educational context on Sami topics. The schools are recipients of the TCS offers that come to the school, and can choose to put them to use in their context and plans. This is a choice the schools have, but at the same time, the expectations from the Directorate of Education about Sami content in the school have increased especially from 2020. Thus, it is expected that the recipients see the TCS offers as a contribution to meeting criteria from the State. My project is part of a larger problem complex, which is about whether practitioners and recipients in Norwegian schools experience the TCS offer as relevant and representative. This includes the question of how the offer can interact with the school reform Kunnskapsløftet 2020 on an overall level. More specifically, my project is about Sami content in this problem complex, and how a diverse Sami art and culture is perceived as relevant and representative of the parties. I will follow one to two productions with different expressions on tour in TCS, in three different parts of the country.

I dette doktorgradsprosjektet skal jeg undersøke det samiske innholdet i Den kulturelle skolesekken (DKS). Jeg skal undersøke hvordan samiske produksjoner vises og virker, fra perspektivene til både utøvere og mottakere. DKS har etablerte rammer for produksjon og formidling, så på et deskriptivt nivå skal jeg beskrive hva slags utslag det får for samisk innhold, innenfor de rammene DKS gir. Rammer i denne konteksten vil være økonomi til å produsere innhold til en produksjon, ressurser i form av antall utøvere på turné, og tidsrammer innenfor en skolekontekst. Videre skal jeg undersøke det refleksive nivået. Her skal jeg vie oppmerksomhet til refleksjoner og tanker fra samiske utøvere over egen praksis, og over møtene som oppstår gjennom DKS-arrangementer. En del av dette vil være å undersøke hva som er grunnene til at samiske utøvere velger å vise kunsten sin i DKS, hva slags utvalg de gjør, hvordan de velger å vise den og med hvem. DKS er del av en bredere utdanningskontekst om samiske temaer. Skoleadministrasjonen, lærere og elever er mottagere av DKS-tilbudene som kommer til skolen, og kan velge å sette dem inn i egen kontekst i egne planer. Dette er et valg skolene har, men samtidig har forventningene fra Utdanningsdirektoratet om samisk innhold i skolen økt spesielt fra 2020. Dermed er det ventelig at mottagerne ser DKS-tilbudene som et bidrag til å svare ut kriterier fra Staten. Mitt prosjekt er en del av et større problemkompleks, som handler om hvorvidt både utøvere og elever i norsk skole i dag opplever DKS-tilbudet relevant og representativt. Dette omfatter også spørsmålet om hvordan tilbudet kan samvirke med skolereformen Kunnskapsløftet 2020 (LK20) på et overordnet plan. Mer spesifikt handler mitt prosjekt om samisk innhold i dette problemkomplekset, og hvordan en mangfoldig samisk kunst og kultur oppleves som relevant og representativ for partene. Jeg skal følge én til to produksjoner med ulike uttrykk på turné i DKS, i tre forskjellige landsdeler.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune