Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kommunale administrative lederes strategier for å implementere nasjonal politikk, med kvalitetsforbedring som eksempel.

Alternative title: Strategies administrative leaders in community public health service use to implement national policies, with quality improvement as a case.

Awarded: NOK 1.9 mill.

What are the strategies administrative leaders in norwegian local health services apply when implementing national political decisions in their own municipalities? What do they actually do, what makes it easy or hard and what is believed to work? By exploring how leaders follow up the demand that local communities shall work systematically to improve their services (forskrift om ledelse og kvalitet i helse og omsorgstjenesten), the goal in this study is to find out more about this. The local autonomy is strong in Norway. The municipalities have their local plans and priorities. At the same time they must implement national plans and reforms. The local leaders must follow up on everything, in many ways they must translate national goals into the local language. Leaders have many roles and tasks, and to see to that quality improvement is done, is one of these. It has not been widely studied how leaders in health service actually fulfil this responsibility. Taking theories on organisational culture, leadership and implementation as a starting point, this research project can give useful knowledge on what strategies local leaders use, or ought to use to be successful. This may also in the future provide some recommendations, which also can be transferred to other areas of public sector. This subject is being explored in medium large norwegian municipalities. Inspiration is taken in a model which is relevant in capturing how implementation is happening in public sector, asking “what works, for who, in what situations, how and why?”. The data will consist of interwievs, written documents and observation in the selected municipalities. The project will result in an article based PHD.

Den lokale kommunale autonomien er sterk i Norge. Samtidig er kommunene gjennom delegasjon bundet til å følge opp nasjonale politiske beslutninger, lover og regler, planer og reformer. Statlige myndigheter kontrollerer kommunenes oppfølging gjennom tilsyn og rapportering. Kommunale ledere på ulike nivå skal sikre at både nasjonale og lokale vedtak implementeres. Samtidig skal de balansere ulike roller og oppgaver, påtrykk og innspill internt og eksternt og hos politisk ledelse. De er “translatører” som oversetter nasjonale mål over i de lokale politiske og administrative omgivelsene. Kommunene skal jf. Helse- og omsorgstjenesteloven sørge for gode tjenester og arbeide systematisk for å forbedre tjenestenes kvalitet. Dette er utdypet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten med tilhørende veileder. Ledelsens betydning for kvalitetsforbedring er vektlagt teoretisk og erfart i praksis. Den forskningsbaserte kunnskapen om hvordan spesielt administrative ledere i helsetjenesten faktisk reflekterer og handler for å oppfylle sitt ansvar for å implementere nasjonal politikk lokalt, er imidlertid begrenset. Målet å få en bedre forståelse av faktorer lederne mener fremmer eller hemmer implementeringen. Det kan gi nyttig kunnskap og konkrete anbefalinger om implementeringsstrategier som lokale ledere kan benytte, ikke bare når det gjelder kvalitetsforbedring, men også på andre områder. Studien vil ta utgangspunkt i teori om organisasjonskultur, ledelse og implementering. Den vil ha kvalitativt forskningsdesign med casestudier i 3-5 norske kommuner. Inspirasjon tas av en modell som er relevant for å fange hvordan implementering skjer i offentlig sektor, som spør “hva virker, for hvem, i hvilke situasjoner, hvordan og hvorfor?». Datamaterialet vil omfatte intervju, skriftlige dokumenter, samt observasjon ute i de valgte kommunene. Prosjektet skal lede til en artikkelbasert PHD avhandling.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune