Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Rettferdig klimaomstilling av mobilitet i by. Hvordan omstille mobiliteten i by for å nå klimamålene på en rettferdig måte.

Alternative title: Fair climate transistion in urban mobility. How to restructure mobility in the city to achieve climate goals in a fair and just manner.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336874

Project Period:

2022 - 2026

Funding received from:

Location:

The last Emission Gap report from United Nations Environmental Program, The Heat is On; declared code read for humanity. The Report describes the ongoing climate change, and points out how climate action this far has fallen short to fulfil the climate commitments. According to IEA transport is responsible for 27 percent climate gas emission. Therefore, a shift to zero emission transport is necessary. This may have different consequences for different peoples. This puts the question of fair mobility on the agenda. Analyses of the transition often take technological, and partly infrastructural, needs as a point of depurate. They address to a lesser degree the social and cultural changes required. In this project, I will seek to develop a better understanding of how we can reach the climate goals and at the same time take into account the people affected. The project’s point of departure will be to develop the understanding of people’s experiences of their own mobility. People’s access to mobility varies when it comes to the availability of public transport, the access to cars and to other means of transport. This is both objective, like if you own a car or not, but is also subjective, like if you dare to drive or not. Access to mobility relates to affordability, place of residence and knowledge. The purpose of this study is to develop a better understanding of the significance of access to mobility to people; how it relates to place of living, and how people experience policy measures and interventions, and how the public authorities can make use this knowledge. Oslo will be the case study in this PhD, but the goal is that the analysis should be relevant also to other cities. The study will qualitative, and use interviews in combination with tracking of movement. A qualitative design is suitable because the purpose is to understand why and how people have different possibilities and thoughts about transition.

Formålet med doktorgraden er å utvikle forståelse som grunnlag for å utvikle et klimavennlig og rettferdig mobilitetstilbud. Studien har til hensikt å utvikle bedre forståelse for hva ulike steder, ulik tilgang til mobilitet innebærer for folk, hva tiltak og virkemidler betyr for den enkelte og hvordan disse kan utformes med utgangspunkt i denne kunnskapen. Oslo vil være case i doktorgraden, men målet er at analysene skal være analytisk generaliserbare og relevante også for andre byer. Studien vil bli designet med et kvalitativ undersøkelsesopplegg med kvantitative data som bakgrunn. Et kvalitativt design er egnet fordi formålet er å forstå hvorfor og hvordan folk har ulike muligheter til og meninger om omstilling. Jeg vil velge fire til fem geografiske områder som varierer i sosioøkonomisk profil og i sentrum/periferi dimensjon. Innen hvert områdene vil jeg gjennomføre intervjuer og den enkeltes mobilitet ved hjelp av kartanalyser og gps sporing. På denne måten kan faktisk bevegelse, holdninger og handlinger undersøkes som en del av samme forskningsdesign. Kombinasjon av semistrukturerte kvalitative intervjuer og kartanalyser gir mulighet til å konkret forholde seg til reiser og forstå valg med utgangspunkt i disse (Jensen, Sheller, og Wind 2015). En studie av faktorer for sykling viser det er en rekke ulike forhold som har betydning for både om folk sykler og for rutevalg. Faktorene er individuelle, knyttet til byens struktur, ulike virkemidler og ulikt transporttilbud (Solli mfl. 2016). Avgjørende for å lykkes med doktorgraden er videre design av undersøkelsesopplegget, og en god prosess for å rekruttere deltakere til studien vil være avgjørende. Doktorgradsprosjektet vil meldes inn til norsk senter for forskningsdata og designes og gjennomføres personvernhensyn og GDPR direktivet. Alle deltakelse i studien er frivillig og de som deltar vil få god informasjon om studien.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources