Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Beslutningsprosesser ved behandlingsavklaring hos hjemmeboende pasienter i palliativ fase som mottar bistand fra hjemmesykepleien

Alternative title: Decision making processes in home based palliative care

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336877

Project Period:

2022 - 2025

Location:

Decision making processes in home based palliative care For patients living at home with an incurable illness and limited life expectancy, being involved in decision making processes concerning treatment and care is crucial. The overall aim of this project is to identify and document experiences related to patients’ involvement in such decision making processes in a palliative phase – also exploring potential obstacles from the perspective of healthcare professionals. Previous research shows that healthcare professionals have a great responsibility related to decision making processes. Therefore, further knowledge is required concerning the establishment of guidelines and functional professional collaboration between patients, nurses and general practitioners when making palliative care decisions. This project will explore decision making processes from the view of patients, homecare nurses, general practitioners and cancer coordinators. The results of this study will add to the sparse base of knowledge regarding decision making processes for home-dwelling patients in the palliative phase and may contribute to a further development of a professional collaboration in the municipality. Additionally, the development of a guideline related to decision making processes in home based palliative care can be an outcome of this project.

Prosjektets overordnede hensikt er å fremskaffe kunnskap om helse- og omsorgsutfordringer hos personer med langtkommen sykdom og forestående død og behandlende helsepersonell. Palliasjon er en tilnærmingsmåte for aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Pasienter i behov av palliasjon har ofte sammensatte lidelser, og det er økt risiko for kritiske hendelser, sykehusinnleggelser og død. Stortingsmelding 24, Lindrende behandling og omsorg, viser at pasienter som har behov for palliative omsorgstjenester ønsker å være aktivt deltakende i planleggingen av egen behandling. Vi vet imidlertid lite om ønsker for hvordan dette kan gjennomføres, men vi vet at beslutninger og avklaringer, også kalt beslutningsprosesser, omkring valg som omhandler behandling og pleie mot livets slutt sjelden finner sted når pasienten bor hjemme. For å bidra til valgfrihet er det behov for å legge en plan for behandlingsintensitet ved forverret helsetilstand – også kalt behandlingsavklaring. Vi ønsker å utforske disse to fenomenene (beslutningsprosesser og behandlingsavklaring) for pasienter i palliativ fase som ønsker å være hjemme ved livets slutt –sett fra pasientens og helsepersonells perspektiv. Vi vil benytte oss av kvalitativ metode med dybdeintervju og fokusgruppeintervju som metoder for datainnsamling. Studien vil ha en hermeneutisk tilnærming, hvor fortolkning av tekster er sentralt i utviklingen av økt forståelse av det som utforskes. Mulige FoU-utfordringer som vi tar høyde for, vil kunne være rekruttering av pasienter og helsepersonell. Vi ønsker å utføre dybdeintervjuer med pasienter i palliativ fase, som er en sårbar pasientgruppe, men med ph.d.-kandidatens lange kliniske erfaring innen dette feltet anser vi både etisk og praktisk å kunne gjennomføre slike intervjuer i pasientens hjem. Videre kan rekruttering av helsepersonell skape utfordringer da de anses å være i en presset arbeidssituasjon, især fastleger.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune