Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Contested paradigms on irregular migrants in Norway

Alternative title: Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS).

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336878

Project Period:

2022 - 2025

Location:

Subject Fields:

Though, since 2012 the Norwegian church is no longer an official part of the Norwegian state system and the church and the state are separated, they still hold informal close ties, and the church provides an influential voice in political debates in Norway. Therefore, it is important to study the role church has in debates concerning immigration and asylum policy in Norway. In this research, the aim is to uncover the areas where the Norwegian Church and the migration bureaucracy control scheme have confronting views on migration policy. The goals are to investigate the vision and rationale behind the church` engagement for irregular migrants. The field of interest challenges parts of the judicial-bureaucratic paradigm on migration control governance and return issues. I will ask: In what ways does the church legitimize and understand their supporting practices? In what ways do sentiments and values play a role in the engagement and arguments? How does the church define terms as “legal” and “illegal” migration and migrants? Does the church separate between “legitime” and “ill-legitime” asylum applicants? I will investigate this in the following parts of the church` engagement for undocumented migrants: i) Interviews with representatives from The City Church Mission Health center for irregular migrants in Oslo and Bergen ii) Policy documents on irregular migrants from the church inter-council, the City Church Mission Health centers and the Bishop council. I will also look at the church` activities on social media iii) Interviews with representatives from where local church congregations have provided church asylum for rejected asylum applicants. I aim to uncover potential divergences between the way national policy addresses irregular migrants and the practices of the church, and to that end, suggest policy and practical best practices that may solve any misalignments. This is important because of the difficult humanitarian situation for irregular migrants, as well as the information sent to this group regarding their status is sometimes contradicting, hence often contributing to their perceived unclear situation in Norway.

Returpolitikk berører felt som samfunnssikkerhet, integrerings-, arbeids-, og velferdspolitikk. Personer uten sikker fastslått identitet, oppholdsgrunnlag og arbeidstillatelse vil føle seg tvunget til å «gå under jorda», og søke alternative inntektskilder. Noen bor på mottak i årevis etter det endelige avslaget fra utlendingsforvaltningen. Returarbeid har dermed også en samfunnsøkonomisk dimensjon. Til tross for at kirke og stat formelt skilte lag i 2012, er fortsatt kirken en betydelig aktør og premissleverandør i det offentlige ordskiftet. Dette gjelder også spørsmål knyttet til asyl-, og flyktningpolitikk. Derfor er det relevant å studere kirkens roller som premissleverandør og aktør i spørsmål knyttet til irregulære migranter. Studien undersøker felt der kirken og utlendingsforvaltningen har ulike syn i disse spørsmålene. Jeg vil undersøke hvordan kirken forstår og argumenterer for sitt engasjement for irregulære migranter, og hvordan disse forståelsene og praksisene utfordrer utlendingsforvaltningens juridisk-byråkratisk paradigme på irregulær migrasjon. I studien vil jeg undersøke hvordan kirken fremstiller, legitimerer og innrammer bistanden til irregulære migranter. Hvilke diskursive ressurser bruker kirken i denne sammenhengen, hvilken rolle spiller følelser i for engasjementet og argumentasjonen? Hvordan definerer og operasjonaliserer kirken begrepene «legal» og «illegal»? Jeg vil søke svar på forskningsspørsmålene gjennom intervjuer og dokumentstudier av konkrete deler av kirkens engasjement: -Intervjuer med representanter for Kirkens Bymisjons senter for papirløse i Oslo og Bergen -Mellomkirkelig Råds og Bispemøtets strategidokumenter og uttalelser i (sosiale) media knyttet til situasjonen for irregulære migranter -Intervjuer med representanter for 1-2 lokale menigheter som tilbyr, eller har tilbudt kirkeasyl til avslåtte asylsøkere I doktorgradsprosjektet vil jeg være tilknyttet forskningsmiljøet på migrasjon ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF), der jeg vil ha kontorplass. Gradsgivende institusjon er Universitetet i Stavanger. Artikler Prosjektet leder til tre artikler med følgende arbeidstitler: "Health and emotions in alternative migration governance" "A holy discourse of failed asylum applicants" "Disputed shelter" Virkninger og effekter Å avdekke områder der kirken og utlendingsforvaltningen skiller lag i synet på retur reduserer misforståelser og utydelighet i kommunikasjonen mot sårbare grupper som lengeværende, avviste asylsøkere. Uklarheten har bidratt til en krevende og uavklart humanitær situasjon. Studien vil gi utlendingsforvaltningen et bedre kunnskapsgrunnlag, praktisk som teoretisk, for kommunikasjon og iverksetting av målrettede tiltak for en svært sårbar gruppe. Studier av grunnforståelsen til en aktør som utfordrer utlendingsforvaltningens paradigmer rundt irregulære migranter, vil gi et bredere grunnlag for å tenke nytt og alternativt rundt forvaltningens praksis for irregulære, og til å finne løsninger på en fastlåst og krevende humanitær situasjon for udokumenterte, avslåtte asylsøkere.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune