Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hva kjennetegner samarbeid i helsefelleskap som bidrar til pasientens opplevelse av helhet og sammenheng i digital hjemme oppfølging?

Alternative title: Characteristics of collaboration in health communities offering remote patient monitoring that patients perceive as holistic and coherent

Awarded: NOK 1.9 mill.

Forwarding healthcare services to patients' homes is a desired direction of service development. Remote patient monitoring is a new way of providing healthcare services. Offering services in the venue of patients' homes instead of in hospitals, doctors' offices or other health offices, challenges the interaction between the hospital, the municipality's health and care service, the general practitioner (GP) and the patient. A prioritized policy strategy in Norway is to improve conditions for cooperation between levels and parts of the health care system by establishing 19 health communities. These health communities include hospitals, municipalities and GPs that share responsibility for developing models and practices for service provision that patients perceive as holistic and coherent. Experience shows that remote patient monitoring has the potential to join different parts of the health care services, and it can provide a link between the GP, other municipal health and care services and the specialist health service. However, there is need for more knowledge about how to utilize the potential for coordination and collaboration, and how to establish remote patient monitoring as a preferred practice within healthcare services. Aim of this public doctoral project is to generate knowledge that supports both the health communities and the authorities in developing and implementing remote patient monitoring services.

Helsedirektoratet har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å tilrettelegge for å flytte tjenester hjem ved hjelp av teknologi. Føringene fra HOD er basert på ideer om at å flytte tjenester hjem, blant annet i form av digital hjemmeoppfølging, i mange tilfeller vil påvirke samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er å opprette 19 helsefellesskap. I helse-fellesskapene har helseforetak og kommuner ansvaret for å utvikle tjenestene, herunder modeller for tjenesteyting på tvers som også involverer flytting av tjenester hjem til pasienten. Digital hjemmeoppfølging (DHO) innebærer at pasienter kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten hjemme. Erfaring fra nasjonal utprøving av digital hjemmeoppfølging viser en tjeneste i fortsatt utvikling, med et stort potensial i å imøtekomme flere av utfordringene helsetjenesten står overfor i årene som kommer. Digital hjemmeoppfølging har potensial for å bli en tjeneste som binder ulike helsetjenester sammen og fungerer som et bindeledd mellom fastlegen, øvrig kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Å få til samhandling med andre deler av helsetjenesten vil også være sentralt i arbeidet med å få på plass en effektiv og bærekraftig tjeneste. De fleste publiserte oversikter om digital hjemmeoppfølging omtaler kliniske utfall som symptomkontroll og livskvalitet. Implementeringsforskning peker på høyt antall interessenter og kompleksitet i interessentenes integrering, samstyring og betydning for gevinstrealisering. Det er behov for mer kunnskap om hvordan en kan utnytte potensialet for god samhandling i praksis ved bruk av digital hjemmeoppfølging. Ambisjonen for dette offentlige doktorgradsprosjektet er å generere kunnskap som kan understøtte helsetjenesten og Helsedirektoratet til støtte ved implementering av digital hjemmeoppfølging.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune