Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Management implications of connectivity in marine coastal areas

Alternative title: Konnektivitet i kystsonen, og betydning for forvaltningen

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

336882

Project Period:

2022 - 2026

Funding received from:

Location:

To maintain healthy fish populations, it is crucial to preserve important spawning areas and nursery habitats. Management of coastal areas in Norway, as well as the open ocean, are to be ecosystem based. This requires knowledge on ecological processes, dynamics, species, and interactions. Although there is various knowledge on some habitat types (such as eelgrass meadows and kelp forests) and cod spawning areas along the Norwegian Skagerrak coast, there is scarce information about interactions and connectivity. The aim of this project is to investigate how different units of coastal ecosystems connect, and how new knowledge on connectivity can transfer to applied management. Specifically, we wish to use spawning data to identify possible biodiversity spawning hotspots (i.e. areas where we find a lot of different fish eggs), and see how these might connect to nearby habitats. Further, we wish to investigate the connectivity between different habitats, and the importance of this for fish recruitment. For this, we will use data collected on annual research cruises conducted by IMR. This project is a co-operation between the County Governor of Agder, the University of Agder and the Norwegian Institute of Marine Research.

Forvaltning av Norges kyst- og havarealer skal være økosystembasert. Dette fordrer god kunnskap om sammenhenger mellom arter, prosesser og dynamikker. For deler av Skagerrakkysten er det gjort kartlegginger av noen utvalgte naturtyper og av gytefelt for torsk, men kunnskapen om øvrige marine verdier, om samspillseffekter og ulike sammenhenger er lav. Formålet med aktuelle prosjekt er derfor å bidra med ny kunnskap på dette området, for å legge til rette for en mer treffsikker forvaltning av arealer. Prosjektet har som ambisjon å utforske og beskrive hvordan ulike enheter av kystøkosystemet fungerer og knytter seg sammen, og hvordan kunnskap om prosesser kan påvirke forvaltningen av sjøarealene. Primært vil vi undersøke sammenhengen mellom ulike habitater, og betydningen av disse sammenhengene for rekruttering av fisk. Til dette arbeidet, vil vi bruke data fra kartleggingstokt for gyteområder og overvåkingstokt for oppvekstområder, innsamlet eller planlagt innsamlet av Havforskningsinstituttet.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources