Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Skolens forebyggende arbeid mot vold i nære relasjoner. Et kvalitativt forskningsprosjekt.

Alternative title: Prevention against domestic violence in schools. A qualitative research project.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Manager:

Project Number:

336920

Project Period:

2022 - 2026

Location:

The primary objective of the research project is to generate knowledge and insight about how teachers and health nurses in secondary schools can contribute to prevent domestic violence, including various forms of violence that can occur in the family between adults, and between adults and children. First, the project will examine responses and approaches used to prevent and detect violence. Furthermore, the study will examine responses that children need and benefit from being met with. We will look at the role and function of different parties in the collaboration. Research estimates that there are on average two students per schoolclass who are exposed to domestic violence. As teachers monitor the child's development over time, they can prevent domestic violence and help children receive the support they need. Teachers tell that they lack knowledge and are unsure of how to support abused children. Health nurses report that they have little time for and feel alone in dealing with the problem. The teaching about violence is random in schools, and whether children get to learn about the topic depends on the teacher's interest and competence. There is a lack of research on how teachers collaborate on and respond to domestiv violence, and what significance the responses have for children's social functioning and mental health. We know little about children's needs in meeting teachers from the child's perspective and how teachers can prevent and support abused children. The study will take place at schools and school health services geographically spread across the country's various municipalities. This makes it possible to gain insight into preventive work across schools and in different parts of the country. To answer the research questions, a qualitative study will be conducted with an exploratory research design, where teachers, health nurses, children and management freely talk about their subjective experiences.

Forskning estimerer at det er to elever i snitt per skoleklasse som er utsatt for alvorlig vold i nære relasjoner. Ettersom lærere følger barnets utvikling over tid, kan de forebygge og avdekke vold, og bidra til at barn får den støtten de har behov for. Lærere forteller at de mangler kunnskap og er usikre pa° hvordan de kan støtte voldsutsatte barn. Samtidig rapporterer helsesykepleiere om at de har lite tid til- og føler seg alene om å håndtere problematikken. Undervisningen om vold er tilfeldig i skolene og hvorvidt barn får lære om temaet, avhenger av skolen og lærerens interesse og kompetanse. Det mangler forskning om hvordan lærere samarbeider om og reagerer på vold i nære relasjoner, og hvilken betydning responsene har for barns sosiale fungering og psykiske helse. Vi vet lite om barns behov i møte med lærere fra barnets perspektiv og hvordan lærere kan forebygge og støtte voldsutsatte barn. Dette er en hindring i bevegelsen fra å se til å handle i skolen, og for å kunne gi barna helse- og læringsfremmende hjelp. Forskningsprosjektet har som mål å få innsikt i hvordan lærere og helsesykepleiere i ungdomsskoler kan bidra til å forebygge vold i nære relasjoner, herunder ulike former for vold som kan skje i familien mellom voksne, og mellom voksne og barn. Først skal prosjektet undersøke responser og tilnærminger som brukes for å forebygge og oppdage vold. Videre skal studien undersøke responser som barn har behov for og nytte av å bli møtt med. Minst like viktig er det å se på ulike parters rolle og funksjon i samarbeidet. For å svare på forskningsspørsmålene skal det gjennomføres en kvalitativ undersøkelse med et eksplorerende forskningsdesign, hvor lærere, skolens ledelse, helsesykepleiere og barn forteller fritt om sine subjektive erfaringer. Dette vil føre frem til ny kunnskap om hvordan skoler kan møte utsatte barn. Dette vil føre frem til ny kunnskap om hvordan skoler kan møte utsatte barn, på et felt der det er gjennomført lite forskning tidligere.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune