Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Myworkout GO som Medical Device. Digital treningsstøtte som medisin for personer med Multippel sklerose og Parkinson sykdom

Alternative title: Myworkout GO as Medical Device. Digital exercise support as medicine for people with multiple sclerosis and Parkinsons disease

Awarded: NOK 16.0 mill.

Population change will present significant challenges to the healthcare system in the coming years and will require new ways of providing treatment and healthcare. The project's overall aim is to develop a health service that combines new digital technology in the digital training support Myworkout GO with new exercise- and treatment methods and new digital motivation follow-up, to promote health and prevent health problems for patients with MS and Parkinson's disease. The project will develop new technology in Myworkout GO that includes diagnosis-specific strength training for treatment and rehabilitation for the target groups, develop motivational and follow-up methods for exercise integrated into the technology, and develop a service within the specialist health service based on the digital training support. The most central R&D challenges are to 1) develop the technology in Myworkout GO to include maximum strength training for diagnosis-specific exercise as treatment and rehabilitation 2) develop and integrate adapted motivation and follow-up methods for exercise in the technology 3) include the new technology in a service within the specialist healthcare service. Research-based development based on scientifically documented knowledge is also necessary for the classification of Myworkout GO as a Medical device. The project will include the technology in a future service, and patient/user involvement is crucial to success. The results will help to promote good health and quality of life for the users and contribute to more sustainable healthcare services. The results will be achieved through close collaboration between industry partner (Myworkout AS) and research (SINTEF, Myworkout AS) using scientific methods and expertise in technology, machine learning, medicine, physiology, psychology, sociology, and service design. An advisory group will ensure that users and customers of the final product are included and consulted throughout the project period.

Overordnet formål med prosjektet er å utvikle en helsetjeneste som kombinerer ny digital teknologi i den digitale treningsstøtten Myworkout GO med nye trenings- og behandlingsmetoder og ny digital motivasjonsoppfølging for å fremme helse og forebygge helseproblemer for pasienter med MS og Parkinson sykdom. Prosjektet skal utvikle ny teknologi i Myworkout GO som inkluderer diagnosespesifikk styrketrening for behandling og rehabilitering for målgruppen, utvikle motivasjons- og oppfølgingsmetoder for trening integrert i teknologien og utvikle en tjeneste innenfor spesialisthelsetjenesten basert på den digitale treningsstøtten. De mest sentrale FoU-utfordringene er å 1) utvikle teknologien i Myworkout GO for å inkludere maksimal styrketrening for diagnosespesifikk trening som behandling og rehabilitering 2) utvikle og integrere tilpassede motivasjons- og oppfølgingsmetoder for trening i teknologien 3) inkludere den nye teknologien i en tjeneste innenfor spesialisthelsetjenesten. Forskningsbasert utvikling som bygger på vitenskapelig dokumentert kunnskap er nødvendig for en klassifisering av Myworkout GO som Medical device Class 2a, som betyr en CE-godkjenning av software. Prosjektet vil inkludere teknologien i et framtidig tjenesteforløp, og pasient-/brukerinvolvering er avgjørende for å lykkes. Resultatene fra prosjektet vil bidra til god helse og fremme livskvalitet for brukerne, bidra til mer bærekraftige helsetjenester, og skal realisere FNs bærekraftsmål nr. 3 God helse og nr. 9 Innovasjon og infrastruktur. Resultatene skal nås gjennom tett samarbeid mellom industriaktør (Myworkout AS) og FoU (SINTEF og NTNU), med bruk av vitenskapelige metoder og kompetanse innen teknologi, maskinlæring, medisin, fysiologi, psykologi, sosiologi og menneskesentrert innovasjon. En rådgivningsgruppe skal bidra til at brukere og kunder av sluttproduktet inkluderes og rådføres gjennom prosjektperioden.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena