Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plastraffineri - Utvikle en simuleringsmodell for konvertering av multilagsmaterialer til nafta og oligomere.

Alternative title: Plastraffineri - Develop a simulation model for the conversion of multilayer materials to naphtha and oligomers.

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Number:

336987

Project Period:

2022 - 2024

Funding received from:

Location:

The innovation will be a new plastics refinery process where conversion of multilayer materials to oligomerics and naphtha takes place. An advanced simulation model will also be developed that will simulate the entire plastic refinery process with different raw materials in with the same products out. The simulation model is an important part of the innovation, and is the end product of this R&D project. Plastic waste is a growing problem globally, while the climate effect increases therein from the incineration of plastic. This applies in particular to multilayer materials that require more sophisticated methods than sorting, mechanical and simple chemical recycling. Multilayer materials are a new type of materials consisting of plastic materials in combination with inorganic and organic materials and additives. Multilayer materials have become commonplace as packaging materials for food and other products in recent times, and the purpose of the multilayer structure is to maintain the quality and increase the lifetime of e.g. a food product by protecting the product from oxygen, moisture, light, storage and transport. It is known that the complexity of multilayers increases. In Germany, it is reported that only 1.7% of packaging material is chemically recycled (applies to simple polyolefins), while mechanical recycling accounts for 39% and combustion 59%.

Innovasjonen vil være en ny plastraffineriprosess hvor konvertering av multilagsmaterialer til oligomere og nafta skjer. Det skal også utvikles an avansert simuleringsmodell som skal simulere hele plastraffineriprosessen med ulike råstoffer inn med samme produkter ut. Simuleringsmodellen er en viktig del av innovasjonen, og er sluttproduktet i dette FoU-prosjektet. Plastavfall er et voksende problem globalt samtidig som klimaeffekten øker derunder ved forbrenning av plast. Særlig gjelder dette for multilagsmaterialer som krever mer sofistikerte metoder enn sortering, mekanisk og enkel kjemisk resirkulering. Multilagsmaterialer er en ny type materialer som består av plastmaterialer i kombinasjon med uorganiske og organiske materialer og additiver. Multilagsmaterialer har blitt vanlige som forpakningsmaterialer for mat og andre produkter i iden senere tid, og hensikten med multilagstrukturen er å ivareta kvalitet og øke levetiden til f.eks. en matvare ved å beskytte produktet mot oksygen, fuktighet, lys, lagring og transport. Det er kjent at kompleksiteten av multilagene øker. I Tyskland er det rapportert at kun 1,7% av forpakningsmaterialet blir kjemisk resirkulert (gjelder enkle polyolefiner), mens mekanisk resirkulering utgjør 39% og forbrenning 59%. Bedriftspartner er IVAR IKS, mens FoU-leverandører er Norner Research AS og Sintef AS.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics

Naturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonNaturmangfold og miljøDigitalisering og bruk av IKTBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterKutt i utslipp av klimagasserSirkulær økonomiFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinLTP3 Innovasjon i stat og kommuneAnvendt forskningLavutslippFNs BærekraftsmålNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPortefølje InnovasjonLTP3 Hav og kystPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Energi og transportBransjer og næringerKlimarelevant forskningFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringenePortefølje Klima og miljøFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Klima, miljø og energiForurensningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologier