Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Plastraffineri - Utvikle en simuleringsmodell for konvertering av multilagsmaterialer til nafta og oligomere.

Alternative title: Plastraffineri - Develop a simulation model for the conversion of multilayer materials to naphtha and oligomers.

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Number:

336987

Project Period:

2022 - 2024

Funding received from:

Location:

The innovation will be a new plastics refinery process where conversion of multilayer materials to oligomerics and naphtha takes place. An advanced simulation model will also be developed that will simulate the entire plastic refinery process with different raw materials in with the same products out. The simulation model is an important part of the innovation, and is the end product of this R&D project. Plastic waste is a growing problem globally, while the climate effect increases therein from the incineration of plastic. This applies in particular to multilayer materials that require more sophisticated methods than sorting, mechanical and simple chemical recycling. Multilayer materials are a new type of materials consisting of plastic materials in combination with inorganic and organic materials and additives. Multilayer materials have become commonplace as packaging materials for food and other products in recent times, and the purpose of the multilayer structure is to maintain the quality and increase the lifetime of e.g. a food product by protecting the product from oxygen, moisture, light, storage and transport. It is known that the complexity of multilayers increases. In Germany, it is reported that only 1.7% of packaging material is chemically recycled (applies to simple polyolefins), while mechanical recycling accounts for 39% and combustion 59%.

Innovasjonen vil være en ny plastraffineriprosess hvor konvertering av multilagsmaterialer til oligomere og nafta skjer. Det skal også utvikles an avansert simuleringsmodell som skal simulere hele plastraffineriprosessen med ulike råstoffer inn med samme produkter ut. Simuleringsmodellen er en viktig del av innovasjonen, og er sluttproduktet i dette FoU-prosjektet. Plastavfall er et voksende problem globalt samtidig som klimaeffekten øker derunder ved forbrenning av plast. Særlig gjelder dette for multilagsmaterialer som krever mer sofistikerte metoder enn sortering, mekanisk og enkel kjemisk resirkulering. Multilagsmaterialer er en ny type materialer som består av plastmaterialer i kombinasjon med uorganiske og organiske materialer og additiver. Multilagsmaterialer har blitt vanlige som forpakningsmaterialer for mat og andre produkter i iden senere tid, og hensikten med multilagstrukturen er å ivareta kvalitet og øke levetiden til f.eks. en matvare ved å beskytte produktet mot oksygen, fuktighet, lys, lagring og transport. Det er kjent at kompleksiteten av multilagene øker. I Tyskland er det rapportert at kun 1,7% av forpakningsmaterialet blir kjemisk resirkulert (gjelder enkle polyolefiner), mens mekanisk resirkulering utgjør 39% og forbrenning 59%. Bedriftspartner er IVAR IKS, mens FoU-leverandører er Norner Research AS og Sintef AS.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Thematic Areas and Topics

FNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje InnovasjonKutt i utslipp av klimagasserPortefølje Energi og transportSirkulær økonomiMarinLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriNaturmangfold og miljøLTP3 Innovasjon i stat og kommuneFornyelse og innovasjon i offentlig sektorMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterKlimarelevant forskningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPortefølje Klima og miljøLTP3 Hav og kystAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Klima, polar og miljøLavutslippDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorForurensningLTP3 Klima, miljø og energiDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Muliggjørende teknologierFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålLTP3 IKT og digital transformasjonFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringenePolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringer