Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Automatisering av gametofyttproduksjon til oppskalering av taredyrking

Alternative title: Automation of gametophyte production for upscaling of kelp cultivation

Awarded: NOK 3.0 mill.

There is a growing interest in the cultivation of seaweed in Norway and the rest of Europe, and sugar kelp is one of the most relevant species that in the long term can contribute to meeting the needs for food, feed and renewable materials of a growing global population. New consumer trends, market demands and opportunities for multiple uses of macroalgae such as food, bioactive components, feed, fertilizers and biofuels has strengthened the motivation for industrial macroalgae cultivation in Western countries. To unlock this potential, it is necessary to develop automated solutions for large parts of production. More mechanization and automated solutions are a prerequisite for the industrialization of macroalgae cultivation in high-cost countries. The AutoGametofytt project, which is a collaboration between Ocean Forest and SINTEF Ocean, aims to produce automated solutions for parts of the land phase of the value chain for seaweed farming (gametophyte cultures), respond to a market need, and produce data that will form the basis for further development of more products that can make future production more efficient. The prototype to be developed will cover all operations required during the production of the microscopic gametophyte cultures, have a larger volume than current solutions and include sensors for monitoring the quality of the cultures. A more automated method will make it possible to carry out the planned upscaling of the company's production and to contribute to a significantly larger volume of cultivated kelp to the market, both for feed, human consumption and other products, nationally and internationally. Automatic monitoring and operations are absolutely essential for further cost-effective expansion of the entire kelp industry.

Det er en økende interesse for dyrking av tang og tare i Norge og resten av Europa, og sukkertare er en av de mest aktuelle artene som på sikt kan bidra til å dekke behovene for mat, fôr og fornybare materialer til en voksende global befolkning. For å utløse dette potensialet er det nødvendig å utvikle automatiserte løsninger for store deler av produksjonen. Mer mekanisering og automatiserte løsninger er en forutsetning for industrialisering av makroalgedyrkingen i høykost land. AutoGametofytt har som mål å frembringe automatiserte løsninger for deler av landfasen av verdikjeden for taredyrking (den mikroskopiske livsfasen til sukkertare, gametofytter), svare på et markedsbehov, og frembringe data som skal danne grunnlag for videre utvikling av flere produkter. Dagens metode og teknologi for produksjon av gametofyttkulturer vil veldig fort bli en begrensende faktor og flaskehals både kapasitetsmessig og økonomisk for taredyrking. For å løse dette er det helt nødvendig å utvikle kostnadseffektive automatiserte prosesser som hensyntar gametofyttenes biologi slik at man kan oppnå optimal vekst og kvalitet. Prototypen som skal utvikles vil dekke alle operasjoner som kreves under produksjon av gametofyttkulturer, ha et større volum enn dagens løsninger som kan oppskaleres ved behov, og inkludere sensorikk for overvåkning av kvaliteten på kulturene. En mer automatisert metode vil gjøre det mulig å gjennomføre den planlagte oppskaleringen av produksjonen til bedriften, og bidra til et betydelig større volum med dyrket tare til markedet, både innen fôr, humant konsum og andre bruksområder, nasjonalt og internasjonalt. Automatisk overvåkning og drift er helt avgjørende for videre kosteffektiv ekspansjon av hele tarenæringen.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning