Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår og leveringspålitelighet tilpasset ulike nettkunder

Alternative title: Accelerated electrification through conditional grid connection and reliability of supply adapted to different grid users

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Manager:

Project Number:

337013

Project Period:

2022 - 2025

Funding received from:

Organisation:

Location:

Subject Fields:

The overall aim of the project is to enable faster and cheaper electrification of the society with acceptable risk. The ongoing electrification is entirely dependent upon connecting new loads such as infrastructure for charging of electric vehicles to the Norwegian power grid. Building grid to make this happen can be costly and very time consuming. It is therefore crucial to utilize the existing grid as well as possible. However, this can result in higher risk for both grid companies and end-user, for instance risk of lower reliability of supply of electric energy. The project will therefore develop tools and methods for planning of power grids that enables higher flexibility and accelerated grid connection in the Norwegian power system. Accelerated grid connection entails that end-users' load demand is connected to the grid faster while unnecessary grid investments are deferred or avoided. At the same time, new methodology and tools will help grid companies to control the risk and make good choices with respect to the future load in their grid. Accelerated grid connection has become particularly relevant through the opportunity grid companies and end-users since 2021 have been given to enter into conditional connection agreements. This is useful for end-users who have their own backup power supply or flexible demand (for instance electric ferries) and that can accept lower reliability of supply. The project will develop guidelines for how conditions can be adapted to different types of end-users. The project will give grid companies better knowledge of their grid users' load demand, the remaining capacity in the grid, and technology and mechanisms to make end-users act flexibly and thus contribute to a better utilization of the existing grid. The project will be carried out in a collaboration between SINTEF and REN, where REN contributes with their experience in developing practical guidelines and tools to ensure best practice among Norwegian grid companies.

Det overordnede målet med prosjektet er å hjelpe nettselskapene med å få til hurtigere og rimeligere elektrifisering av samfunnet med akseptabel risiko. Den pågående elektrifiseringen er helt avhengig av at bl.a. ladeinfrastruktur for elektrisk transport og økt forbruk fra industri kan tilknyttes det norske kraftnettet. Bygging av nett for å få til dette kan være kostbart og ta lang tid. Derfor er det avgjørende å utnytte dagens nett best mulig. Dette kan imidlertid medføre høyere risiko for både nettselskap og kunder, f.eks. risiko for lavere leveringspålitelighet for elektrisk energi. Prosjektet skal derfor utvikle verktøy og metodikk for planlegging av kraftnett som muliggjør økt fleksibilitet og forsert nett-tilknytning. Forsert nett-tilknytning innebærer at forbruk tilknyttes nettet raskere samtidig som man utsetter eller unngår unødvendige nettinvesteringer. Samtidig vil ny verktøy og metodikk hjelpe nettselskapene med å få kontroll på risikoen og ta gode valg med tanke på fremtidige behov i nettet. Forsert nett-tilknytning er blitt særlig aktuell gjennom muligheten nettselskap og forbrukskunder fikk i 2021 for å inngå tilknytningsavtaler med vilkår (betinget tilknytning). Dette er nyttig for kunder som har egen reserveforsyning eller fleksibelt forbruk (f.eks. el-ferger) og som kan akseptere lavere leveringspålitelighet. Prosjektet skal utvikle anbefalinger for hvordan vilkår kan tilpasses ulike kundetyper. Prosjektet skal gi nettselskap bedre kunnskap om kunders faktiske behov for elektrisk energi og effekt, ledig kapasitet i nettet, og teknologi og ordninger for å få forbrukskunder til å agere fleksibelt og dermed utnytte dagens nett bedre. Prosjektet vil utføres i et samarbeid mellom SINTEF Energi og REN, der REN bidrar med sin erfaring med å utvikle praktiske retningslinjer og verktøy som ivaretar beste praksis i den norske nettbransjen.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi