Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kålrot med stabil indre kvalitet

Alternative title: Swede roots with optimal quality

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Number:

337016

Project Period:

2022 - 2026

Funding received from:

Location:

The swede root vegetable (or rutabaga) is a central part of the Norwegian cuisine. It is especially suited for growth in northern climates, however there are novel challenges in a warmer climate. In recent years there has been an increasing occurrence of warm and dry periods in summer in Norway, associated with a lower harvest quality, with harder and more fibrous root vegetables. This reduced quality poses challenge for the Norwegian rutabaga production. The current project “Swede roots with optimal inner quality” there seeks to reduce the incidence of fibrousness, by identifying causing factors during growth and develop models warning for risk factors in weather and agronomic conditions. Partners in the project are selected farmers from the most important areas in Norway for Swede root production, seed vendors NORGRO and LOG, tech companies supplying climate sensor packages and remote-sensing services Easy Growth and Biodrone, and Gartnerhallen. The research partner in the project is NIBIO, who in turn collaborates with regional units of Norsk landbruksrådgivning. To uncover the connection between growth related factors and quality in swede roots, field experiments will be performed at selected farmers, and at field trial sites and in climate regulated growth chambers in NIBIO. Factors such as water supply, drought, nutrient delivery, establishment method (sowing vs. planting seedlings), variety-dependence will be investigated for influence on harvest quality. Logging of climate data (soiltemperature, humidity) will be done using sensor units from Easy Growth ad spectral plant indexes will be measured using remote sensing methods by Biodrone. Best practices for watering and fertilization, and models for warning about plant stress will be made available to all producers of Swede roots in Norway.

Innovasjonsidéen i prosjektet "Kålrot med stabil indre kvalitet" kombinerer og videreutvikler eksisterende sensorteknologi og digital kamerateknologi for presisjonsjordbruk, med biologiske forsøk for få en bedre plantefysiologisk forståelse av hvordan avlingsplanten kålrot responderer til dyrkningsrelaterte tiltak og klimafaktorer for å oppnå best mulig avlingskvalitet. Dette imøtekommer et alvorlig behov hos norske kålrotprodusenter, som i dag opplever et økende problem med forekomst av treene eller harde kålrøtter (med dårlige smaksegenskaper) relatert til tørke og varmere vekstforhold i Norge under global oppvarming. Kålrotprodusenter har derfor gått sammen med NIBIO, teknologibedriftene Easygrowth AS og Biodrone AS og andre aktører i verdikjeden, for å tette nødvendige kunnskapshull for å kunne ta i bruk klimasensorer og remote-sensing som hjelpemiddel i norsk kålrotproduksjon. Et vanlig tiltak mot langvarig tørke og treenhet i produksjonen i dag er vanning, men dette medfører andre problemer som vekstsprekker. Det knytter seg også mange uavklarte spørsmål til plantenes utviklingen av treene/harde kålrøtter, ved f.eks. såingsmetode, rotutvikling, sortsvariasjon, næringsbehov og toleranse for korte perioder med svært høy temperatur. Prosjektet vil derfor gjennomføre kontrollerte produksjonsforsøk med nevnte faktorer, og bruk av sensorteknologi fra teknologibedriftene. Analysene av prosjektfunnene for avling/kvalitets-, klimasensorer- og spektraldata, vil brukes til å utvikle for metoder for varsling om tørkestress og tilpassede vannings- og gjødslingstiltak for norske kålrotfelt under klimaendringer.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram