Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Karbonatisering av aske på Haraldrud Energigjenvinningsanlegg for anvendelse som bindemiddel i betong

Alternative title: Carbonation of ash at Haraldrud waste-to-energy facility for use as binder in concrete

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Number:

337045

Project Period:

2022 - 2026

Funding received from:

Organisation:

Location:

Karb-HEA wants to valorise the ash at the Haraldrud plant into a binder that can replace cement in concrete products. The products must have a documented reduced CO2 footprint and not have as negative impact on soil and groundwater during the use and reuse phase. The treatment will be carried out on a pilot scale at the Haraldrud plant. Valorised ash will be tested in a full scale at a concrete factory. The results will contribute to increased information and knowledge about the use of treated ash as a binder. In addition, the research findings will be disseminated through scientific and popular science channels.

Hovedmålet er å foredle asken på Haraldrudanlegget til et bindemiddel som kan erstatte sement i betongprodukter. Produktene skal ha et dokumentert redusert CO2-fotavtrykk samtidig som miljøpåvirkningen på jord og grunnvann ikke økes i bruks- og gjenbruksfasen. Det skal utvikles en sensorteknologi som bestemmer når tilfredsstillende behandling er oppnådd. Behandlingen skal utføres i pilotskala på Haraldrudanlegget. Prosjektet skal løse viktige utfordringer som bl. annet tungmetallutlekking og hydrogengassutvikling fra asken. Ferdig behandlet aske vil utprøves i full skala på betongfabrikk. Resultatene skal bidra til å øke informasjonen og kunnskapen om bruken av behandlet aske som bindemiddel. Forskningsfunnene skal formidles gjennom bransjemagasiner, vitenskapelige artikler, konferanser og industrinettverksmøter. I tillegg vil det bli utarbeidet en bransjeveileder.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena