Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse

Alternative title: Development of feeding strategies for cod to improve production and fish health

Awarded: NOK 9.8 mill.

The project will develop a species-specific feeding concept for cod that takes into account the cod's environmental response, eating behaviour and nutritional potential, which will contribute to more profitable and sustainable production through better fish health, more efficient feed utilization and increased control of sexual maturation. The innovation consists of new methods of feeding and a more optimized feed. Today, all cod are fed by surface feeding, and with a feed that is not optimized in relation to sustainability and the use of raw materials that cod have a special ability to utilize. The final innovation is a concept for underwater feeding and a diet that reduces feeding-stress and intestinal disorders related to feeding. In addition, a reduced impact from the exposure of fluctuating temperature during vertical migration at feeding is expected, which provides more optimal growth conditions. The reduces exposure to natural light at larger depths is expecting to provide a more efficient light management giving less sexual maturation. The concept includes the use of feed with increased inclusion of ash form crab meal, which is expected to have a positive effect on intestinal health and feed digestibility. The four work packages in the project are 1) investigation of the intestinal health status and possible underlying causes of intestinal disorders in commercial cod farming, 2) testing of underwater feeding for better fish welfare and production optimization, 3) testing the suitability of crab meal as a feed ingredient, and 4) verification and adaptation of the research results in commercial production.

Den overordnede ideen er å utvikle et artsspesifikt fôringskonsept for torsk som tar hensyn til torskens miljørespons-, spiseadferd og ernæringsmessige potensiale, som vil bidra til mer lønnsom og bærekraftig produksjon gjennom bedre fiskehelse, mer effektivt fôrforbruk og økt kontroll med kjønnsmodning. Innovasjonen utgjøre nye metoder for utfôring og endret sammensetning av fôret. I dag skjer all fôring av torsk ved overflatefôring, og med et fôr som ikke er optimalisert i forhold til bærekraft og bruk av råvarer som torsk har spesiell evne til å utnytte. Den endelige innovasjonen er et konsept for undervannsfôring som reduserer torskens behov for vertikalvandring, og dermed risiko for tarmslyng og stress. I tillegg forventes redusert påvirkning fra ugunstige temperaturfluktuasjoner, som gir mer optimale vekstbetingelser, og reduserer eksponeringen for naturlig lys, og gir dermed mer effektiv lysstyring og mindre kjønnsmodning. I konseptet inngår bruk av fôr med økt askeinnhold i form av tilsatt krabbemel, som forventes å ha positiv effekt på tarmhelse og fôropptak. Aktivitetene er fordelt på fire hovedaktiviteter; kartlegging av tarmhelse og mulige bakenforliggende årsaker til tarmslyng, uttesting av undervannsfôring for bedre fiskevelferd og produksjonsoptimalisering, uttesting av krabbemel som fôrråstoff, og verifisering og tilpasning av forskningsrsultatene i kommersiell produksjon.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning