Back to search

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Delegasjonsreise Houston 2022: Den energitransisjonen - samarbeid og samhandling for bærekraftige energiløsninger

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

337358

Project Period:

2022 - 2022

Location:

GCE NODE har to strategiske mål: 1. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter som sikrer og styrker de regionale bedriftenes markedsposisjon og konkurranseevne innen de markedene hvor de er ledende. 2. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter for teknologioverføring til nye markeder for å styrke de regionale bedriftenes robusthet og verdiskapning. GCE NODE strategien har 8 delmål hvor reisen til Houston er godt forankret i flere av disse, blant andre: delmål 1) Økt bærekraft, delmål 2) Ny teknologi for å redusere drivhusgassene, delmål 3) FoUI med ledende nasjonale- og internasjonale forskningsmiljøer, og delmål 4) Kompetanse bygging. For å kunne oppfylle kravene nedfelt i Parisavtalen må takten på den energitransisjonen økes betydelig. Det haster å utvikle ny teknologi som reduserer klimagasser, øker energieffektivisering og tar i bruk nye fornybare energikilder. Houston er kjent som energiens hovedstad og er fastbestemt på å lede den energitransisjonen. GCE NODE har tidligere samarbeidet tett med University of Rice og University of Texas, Austin innen digitalisering og har som mål å utvide samarbeidet innen lavutslipps teknologi og fornybarenergi løsninger. Delegasjonsreise er lagt opp til flere gode møteplasser for å skape kontakt, treffer sentrale aktører og drøfte mulige samarbeidsprosjekter. Delegasjonen består av representanter fra næringsliv, akademia, forskningsinstitusjoner, politisk ledelse, offentlig sektor og næringslivsorganisasjoner. Selve delegasjonen har en stor synergieffekt hvor aktørene jobber tett for å skape samarbeids muligheter. Vedlegg: Programmer til tidligere NorTex Data Science Workshops arrangert i 2018 og 2019

Funding scheme:

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft