Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Økt materialgjenvinning av finstoff fra restavfall

Awarded: NOK 0.15 mill.

Som en del av det grønne skiftet jobber gjenvinningsbransjen i Norge med ulike løsninger for å øke graden av gjenvinning fra avfall. Hvert år kaster norske husholdninger totalt ca. 2,4 millioner tonn avfall. Mye av dette kan resirkuleres, som f.eks. papp og papir. Men mye avfall kastes i kategorien vi kaller restavfall og dette går stort sett til forbrenning. I Norge fins det p.t. to automatiske sorteringsanlegg der maskiner sorterer ut ressurser fra restavfallet slik at mer kan gjenvinnes. Ytterligere to anlegg er under planlegging og til sammen vil disse fire anleggene ta imot avfall fra 1,7 millioner innbyggere. I slike sorteringsanlegg må restavfallet først deles inn i forskjellige størrelser før ulike materialer kan sorteres fra hverandre. En av disse størrelsene er såkalt finstoff, dvs. materiale i størrelsen 0-60 mm. Dette utgjør vanligvis ca. 30-40% av alt inngående restavfall; altså en betydelig mengde. Per i dag fins det ingen prosess som kan materialgjenvinne dette finstoffet. De fire sorteringsanleggene har behov for å utvikle en løsning for å gjenvinne ressursene som ligger i finstoffet. Anleggene ønsker derfor å gjennomføre et forprosjekt for å identifisere mulige teknologier, prosesser og samarbeidspartnere som kan løse denne utfordringen sammen med oss. Gjennom idemyldring med aktuelle partnere er hovedmålsetting med forprosjektet å finne fram til en/flere forskningshypoteser som vi ønsker å ta videre til et hovedprosjekt. Finstoffet består av flere ulike materialer som må skilles fra hverandre (glass, metall, plast, organisk m.m.), samt at sammensetning er variabel over tid. De største FoU utfordringer forventes derfor å være knyttet til hvordan en prosess kan oppnå produkter/råvarer av høy kvalitet med disse forutsetningene.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune