Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Special cellulose from Laminaria hyperborea for high-value applications, produced according to pharmaceutical standard

Alternative title: Spesialcellulose fra Laminaria hyperborea for høyverdi applikasjoner produsert i tråd med legemiddelstandarden

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Number:

337411

Project Period:

2022 - 2025

Organisation:

Location:

Laminaria hyperboea (Lh.) is a unique macroalgae that contains many interesting components, including cellulose. As a result of significant differences in content and composition between brown macroalgae and wood, kelp cellulose can be produced under milder process conditions and at a significantly lower cost, but with high quality. It will be able to provide a unique cellulose compared to other celluloses on the market. In Cellunor, the work will mainly consist of the development and testing of various methods for further processing through chemical and/or mechanical defibrillation and the production of cellulose derivatives, as well as complexes with other biopolymers. The project further focuses on testing and developing applications and solutions for the use of developed material, among other to replace plastic-based and petrochemical products. The project lays the foundation for significant and sustainable value-creation through the production of nanocellulose from kelp.

Norges stortarebiomasse er estimert til 57 millioner tonn og størst i verden. Det finnes i dag ingen storskala leverandører av cellulose basert på stortare. Dagens tareindustri er bygget nærmest utelukkende på produksjon av diverse alginater, hvilket utgjør omtrent 15-20% av innholdet i stortare. Alginors forretningsmodell er basert på utnyttelse av samtlige ingredienser i stortaren uten bruk av formalin og skadelige kjemikalier. Grov tarecellulose er et nødvendig biprodukt av selskapets planlagte alginatproduksjon. Prosjektet henger nøye sammen med selskapets kjerneteknologier om optimal råstoffutnyttelse og økt verdiskapingspotensial. Prosjektet omhandler bl.a. utvikling av en miljøvennlig og kostnadseffektiv raffineringsprosess for fremstilling av ulike typer nanocelluloser basert på tarecellulose, eksempelvis mikrokrystallinsk cellulose (MCC) og nanofibrillær cellulose (CNF), rettet mot globale høyverdinisjer i markedet for legemiddel- og kosmetikkprodukter. Prosjektet er egnet til å utvikle en raffineringsprosess med betydelige produksjonsfordeler som krever mindre energi og leder til langt lavere utslipp sammenlignet med eksisterende celluloseproduksjon. Dagens hovedkilde til cellulose er primært trevirke og andre lignocelluloseholdige biomasser. Kraftig kjemisk behandling i flere trinn er nødvendig for å fjerne lignin. Cellulose fra stortare inneholder ikke lignin og tilsvarende behandling er ikke nødvendig. Raffineringsprosessen er ventet å anvende andre og nye produksjonsteknikker. Det forventes betydelig forskjeller mellom tarebasert cellulose og cellulose fra mikroalger, bakterier og cellulose raffinert fra tradisjonelle biomasser. Mens cellulose fra lignocelluloseholdig biomasse er velkarakterisert etter mange års arbeid med forskning og utvikling, er egenskapene til tarecellulose kun beskrevet i begrenset grad. Ytterligere forskning og utvikling er derfor avgjørende for å på sikt lykkes med bruk av tarecellulose i kommersielle produkter.

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale