Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BÆREKRAFTIG BESØKSFORVALTNING I FRILUFTS- OG VERNEOMRÅDER

Awarded: NOK 59,999

Veksten i naturbasert turisme i Norge fram til utbruddet av pandemien, fulgt av kraftig økning av norske borgeres bruk av norsk natur og friluftsområder både i nærheten av der de bor og som feriemål gjennom pandemiårene 2020 og 2021, har aktualisert behovet for kompetent og kapasitetstilpasset besøksforvaltning i norske frilufts- og verneområder. En operativ og kunnskapsbasert besøksforvaltning av naturområder er også i tråd med miljøvernmyndighetenes arbeid med besøksstrategier og oppfølgingen av KLDs Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene. i Oktober 2022 planlegges et dagsseminar der offentlige og private aktører innenfor besøksforvaltning, studenter innen planlegging, naturforvaltning og reiseliv, samt forskere og undervisere vil møtes, dele ny forskningsbasert kunnskap og diskutere veien mot en mer bærekraftig besøksforvaltning. Seminaret vil være tverrfaglig, og favne planfaglige, juridiske, samfunnsfaglige og økologiske perspektiver på besøksforvaltning. Seminaret vil skje over en dag, og holdes fysisk på NMBU samtidig som det åpnes for deltagelse via strømming. Program vil utformes før sommeren og seminaret vil aktivt formidles og åpne for påmelding fra april 2022. Sentrale myndigheter og organisasjoner (Miljødirektoratet, Norsk friluftsliv, Friluftsrådenes landsforbund, DNT) er kontaktet og har uttrykt stor interesse for arrangementet.

Funding scheme:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling