Back to search

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Pandemisenteret nasjonal konferanse 2022: «Pandemi, mangfold og sosial ulikhet»

Awarded: NOK 0.18 mill.

Over to år under COVID-19 regi har lært oss at pandemier kommer regelmessig og representerer store samfunnsutfordring som må møtes på en bærekraftig måte og med kunnskapsgrunnlag fra alle fagområder og godt samarbeid mellom akademia, offentlige institusjoner, næringslivet, frivillighet og politikkere. COVID-19 har også synliggjort og forsterket sosiale ulikheter i helse og i bruk av helsetjenester. Å finne gode løsninger i interaksjonsområdene mellom disse to samfunnsutfordringer, pandemier og ulikheter, kan være en viktig nøkkel til bedre beredskap for de neste pandemiene. Under pandemien har myndighetene manglet kunnskapsbasert evidens som grunnlag for viktige avgjørelser som kunne ha uforutsette konsekvenser. Koordinering mellom etater og tjenester har blitt bedre i de siste to årene, men det er fortsatt forbedringspotensialle. Mer og bedre samarbeid mellom fagfeltene er nødvendig også i fremtiden for å takle slike utfordringer. Overrepresentasjonen av sårbare grupper som innvandrere, men også engasjement i det sivile samfunnet under pandemien peker også på at vi må inkludere flere aktører i lett på de beste løsningene. Mangfoldet i samfunnet bør utnyttes til en bedre forståelse av betydningen av sosial ulikhet, hvordan den slår ut for helse og livskvalitet og hvordan best forbedre beredskapen før neste pandemien inntreffer. De akademiske miljøene, helse og velferdstjenestene, den sivilet samfunnet, næringslivet og brukere mangler arenaer for utveksling av erfaringer og samrefleksjon om gode løsninger nå når pandemien forhåpentligvis roer seg ned. Derfor ønsker vi å arrangere en nasjonal konferanse under tittel «Pandemi, mangfold og sosial ulikhet» hvor relevante fagfelt og samfunnsaktører treffes for å jobbe mot en bedre fremtidige pandemiberedskap og god helse for alle.

Funding scheme:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering