Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Tunnel - Beredskap i et livsløp

Awarded: NOK 99,999

Norge har en nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken. God beredskap og sikre løsninger i tunnelene er helt avgjørende for at vi skal kunne oppnå visjonen, men det krever tid og ressurser å bygge opp god beredskap, slik at vi blir i stand til å begrense konsekvensene av fremtidige hendelser. En tunnel har et langt livsløp – fra planleggings- og designfase, via byggefase og overlevering til langsiktig driftsfase med nødvendige oppdateringer og rehabiliteringer. I alle fasene er det viktig å ha en god beredskap, spesielt med tanke på brann. Både VIA, Rogaland brann og redning (ROGBR), Universitetet i Stavanger (UiS) og Rogaland fylkeskommune (RFK) jobber for å øke kunnskapen om tunnelsikkerhet og -beredskap, finne nye løsninger og formidle kunnskap og muligheter til de rette aktørene – til dem som kan ta i bruk det nye innenfor sitt ansvarsområde. Aktørene samarbeider nå derfor om denne konferansen som vil bli arrangert på Sola Strand Hotel 31. mai–1. juni 2022. Klyngeleder Helen Roth vil lede arrangementet. Programmet tar for seg beredskap i seks faser: planfase, designfase, byggefase, overlevering, driftsfase og rehabilitering. Dag 1 vil starte med erfaringer fra brannen i Hundvågtunnelen. Et godt eksempel. Deretter vil innleggene handle om forståelse av system og usikkerhet i risikostyring, beredskap i kommuneplan, tunnelsikkerhet i designfasen, risiko for trafikanter i driftsfasen og presentasjon av opplæringsprogrammet utviklet i SafeInTunnels. Mot slutten av dagen vil det bli ekskursjon til Tunnelsenteret på Ganddal med øvelse og demonstrasjon i regi av Rogaland brann og redning. Dag 2 vil starte med en panelrefleksjon etter øvelsen dagen før, samt en evaluering. Deretter blir temaene beredskapsanalyse, beredskapsplanlegging, samvirkeprinsippet ved store ulykkeshendelser og systemperspektiv på sikkerhet i en tunnels livsløp med utgangspunkt i Rogfast.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025