Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineered nano-based device for glioblastoma multiforme therapy (Nano4Glio)

Alternative title: Engineered nano-based device for glioblastoma multiforme therapy (Nano4Glio)

Awarded: NOK 5.0 mill.

Nano4Glio is a transnational European project with partners from Portugal (coordinator), Denmark and Norway. The consortium is comprised of experts within design and development of nanocarriers, characterization of nanomedicines, pharmacists and cell biologists. The main goal of the project is to develop new forms of treatment for glioblastoma multiforme (GBM). GBM is a severe form of brain cancer with high mortality, and both the disease and the existing treatments have severe detrimental effects for the patient. In Nano4Glio, we will develop a new type of treatment wherein the drug is encapsulated within nanoparticles which are slowly released from an injectable gel. This allows for continuous treatment of the patient, thus reducing the need for travelling to a hospital for infusion, which currently is the most common administration route. The project has two major challenges to overcome. The first is to design a gel where the nanoparticles are stable over a prolonged period of time, but which degrades and releases the drug when the nanoparticles are transported out of the gel and into the tumour. The second challenge applies to all forms of treatment of diseases in the brain – crossing the blood-brain barrier. The blood-brain barrier protects the brain against foreign substances, and helps maintain an optimal physiological environment in the brain. When delivering a medical substance/drug to the brain this becomes a problem, as the drugs we want to deliver are not allowed access across the blood-brain barrier and into the brain. Thus, we have opted for a strategy where the drug-containing nanoparticles should allow for recognition and passage by the blood-brain barrier, allowing for delivery of the drug to the brain tissue.

Nano4Glio er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Portugal (koordinator), Danmark og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, farmasøyter og cellebiologer. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle nye behandlingsmetoder for glioblastoma mulitforme (GBM). GBM er en svært allvorlig hjernekreft med høy dødelighet, og både sykdommen og eksisterende behandlingsformer har stor negativ effekt på pasienten. I Nano4Glio skal vi utvikle en ny type behandling hvor legemidlet kapsles inn i nanopartikler som frigis langsomt fra en injiserbar hydrogel. Dette muliggjør en kontinuerlig behandling av pasienten og reduserer behovet for å oppsøke sykehus for infusjon som er den vanlige typen av administrering. Prosjektet har to store utfordringer å løse. Den første er å lage en hydrogel hvor partiklene er stabile over lang tid, men som brytes ned og leverer legemidlet når de transporteres ut av gelen og inn i tumor. Den andre utfordringen er gyldig for all behandling av sykdommer i hjernen, og er koblet til det som kalles blod-hjerne barrieren. Blod-hjerne barrieren beskytter hjernen mot fremmede stoffer og ser til at miljøet i hjernen alltid er optimalt. Når vi skal levere legemiddel til hjernen blir dette et problem, siden legemidlene vi ønsker å levere ikke kommer inn i hjernen. Vi har derfor valgt en strategi hvor nanopartiklene som innholder legemiddlet skal kunne gjenkjennes av blod-hjerne barrieren og dermed tas opp i hjernen.

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale