Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Reading instructions for children with intellectual disabilities who use augmentative and alternative communication.

Alternative title: Leseopplæring for barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Number:

337711

Project Period:

2022 - 2026

Location:

One of the main reasons why students with intellectual disabilities who require augmentative and alternative communication (AAC) are excluded from participating in reading instructions and lacking reading skills, often stems from limited access and lack of evidence-based reading programs that are specifically adapted for their needs. Most reading programs are designed for typically developed children with a functional verbal language. In addition, lack of expectations, experiences and competence in teachers and parents can be an explanatory factor for this lack of reading instruction. Simple reading skills can cause major changes for the individual`s quality of life and may contribute to a greater degree of independence in communication with the environment. Individuals without reading skills who use AAC, will be dependent on others to give them access to symbols that will represent their language, to express what they want. By acquiring reading skills, text-based communication aids can be used, and messages can be conveyed independently. A reading intervention will be carried out to investigate whether students with intellectual disabilities who use AAC can acquire basic reading skills by using the evidence-based reading program Accessible Literacy Learning (ALL). The reading intervention will be carried out with a multiple single case design with multiple baselines, and outcomes will be assessed ten times in equidistant time points across two years. To measure the teachers` and parents` experience, questionnaires will be used to assess social validity. The project will be carried out as a public Ph-d and will be associated with research groups through “pedagogical resources and learning processes” at the University of South- Eastern Norway. The project with results will be presented through articles. The results from the project will be targeted and systematic, and relevant to anyone who is interested in offering every student the opportunity to learn to read.

«Leseopplæring for barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser uten funksjonelt talespråk som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)» I NOU 2016:17, «På lik linje» påpekes det at kamp om ressurser og høyt press på skoleresultater kan føre til at undervisning av elever med intellektuelle funksjonsnedsettelser nedprioriteres, og leseopplæring erstattes ofte med opplæring i selvhjelp og selvstendighet. Nyere forskning indikerer at individer med intellektuelle funksjonsnedsettelser som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon kan lære å lese og skrive til tross for begrenset verbal tale. Det indikeres også at de kan profittere på en fonologisk leseopplæring for å tilegne seg avkodingsferdigheter. Målet med prosjektet er å prøve ut en leseintervensjon for elever med intellektuelle funksjonsnedsettelser uten funksjonelt talespråk som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Leseintervensjonen, med det evidensbaserte leseprogrammet Accessible Literacy Learning (ALL), vil prøves ut over to år. I leseprogrammet vil elevene jobbe systematisk og eksplisitt med grunnleggende leseferdigheter. Alle oppgavene i ALL er utformet slik at elevene kan benytte sine ASK-systemer til å respondere. Det kreves altså ikke et verbalt språk for å kunne avgi svar. Metodikken bak ALL er et resultat av mer enn 30 års forskning ved professor Janice Light og David McNaughton ved Penn State University. Metodikken legger også til grunn de viktigste prinsippene for effektiv leseopplæring fra The National Reading Panel (2000). Prosjektets målsetting: 1. Undersøke om barn med intellektuelle funksjonsnedsettelser uten funksjonelt talespråk som benytter ASK kan lære seg å lese ved å jobbe systematisk og eksplisitt med leseprogrammet ALL. 2. Undersøke om systematisk og eksplisitt undervisning i ALL vil bidra til økt ordforråd og en tydeligere artikulasjon av bokstavlyder. 3. Måle sosial validitet gjennom en spørreundersøkelse blant prosjektets deltagere.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune