Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sikker og effektiv båtambulansetjeneste for en grønn framtid.

Awarded: NOK 0.30 mill.

Et likeverdig helsetjenestetilbud for befolkningen på Helgelandskysten krever en effektiv båtambulansetjeneste. 8000 mennesker bor på øyer u/landfast forbindelse, og ca.20 tusen mennesker har båt- eller luftambulanse som sine primære transportmidler til sykehus når det haster. Ambulansebåtene på Helgeland forbrukte 648 000 liter diesel i 2021. I tråd med nasjonale og internasjonale klimamål er det behov for en kraftig reduksjon av utslipp fra bil-og båtambulansetjenesten, der tiltak overfor båtene er viktigst. I Klimaplanen 2021-2030 fremgår det at Norge har et mål om å redusere utslipp av klimagasser med 50 – 55% innen 2030, sammenlignet med 1990. Fremtidens ambulansebåter skal kunne betjene krevende arktiske strøk hvor fremkommelighet i røff sjø er normalen. I tillegg skal fartøyet ivareta pasientens helse og sikkerhet i alle ledd knyttet til transportetappen, samt av og på stigning. Det søkes å finne sømløse og optimale løsninger som gir mulighet for best mulig ivaretakelse og legger til rette for til enhver tid nødvendige medisinske aktiviteter. Pasienter skal tas ombord på en trygg måte, også der det ikke er tilrettelagte bryggeforhold. Ambulansebåtene skal også delta i søk- og redningsaksjoner og vil måtte ta personer opp fra sjøen. Virksomheten er risikoutsatt. Bl.a. er støt/klemskade er den hyppigste personulykken siste 12 år innen norsk sjøfart. Det er behov for å utvikle løfte- og forflytningsmetoder som ivaretar sikkerheten for pasient og mannskap på en bedre måte. Akuttmedisinske tilstander krever tidlig avansert behandling, og dette må kunne startes ombord. Det er behov for å tilrettelegge for et virtuelt akuttmedisinsk samarbeid i form av avansert avstandskonsultasjon med både kommunal legevakt og sykehusspesialister. Dette vil muliggjøre mer avansert behandling i tidlig fase og bedre beslutningsgrunnlaget for hvor pasienten skal transporteres. Forprosjektet vil også vurdere om kommunene i Helgeland har behov for økt bruk av fremtidens ambulansebåt.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester