Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Hvordan få til heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester på en ressurseffektiv måte?

Awarded: NOK 0.15 mill.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer for å sikre god bemanning, sterke fagmiljøer og gode tjenester for brukerne i en aldrende befolkning med nye behov. Det store forekomsten av deltidsarbeid i sektoren kan være en potensiell barriere for dette. Derfor er det stort fokus i kommunene på hvordan man kan etablere en heltidskultur med større grad av faste hele stillinger som jobber uken igjennom. Pilotprosjekter og satsinger som har blitt gjort på dette feltet har vist en stor potensiell nytteverdi av en slik heltidskultur. Det kan blant annet gi bedre arbeidsforhold, forutsigbarhet og sterkere fagmiljøer for helsepersonell i kommunal sektor, og økt trygghet og bedre tjenester for sluttbrukerne som må forholde seg til færre ansatte som de kjenner godt. Imidlertid har økonomi blitt sett på som en hindring for å få til en bærekraftig heltidssatsing. I lys av dette vil Bergen kommune, i samarbeid med tre av partnerkommunene våre i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, i dette forprosjektet se på hvordan vi kan utvikle nye kunnskapsbaserte organisatoriske løsninger som kan underbygge heltidskultur på en ressurseffektiv måte. I forprosjektet vil vi arrangere to workshops for å diskutere mulige nye løsninger som kan gjøre kan gi økonomisk handlingsrom for å satse på heltidsstillinger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi vil samle ulike aktører fra kommunene – fra tjenestene, økonomi, HR, m.fl. – samt relevante FoU-miljøer, og utnytte oss av denne tverrfaglige kompetansen for å utvikle en prosjektide for et fremtidig fullt innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester