Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stiv kuling ved Stad - En bærekraftig omstilling av energisystemet

Awarded: NOK 0.50 mill.

En av de viktigste utfordringene samfunnet vårt nå står overfor er å finne løsninger for hvordan vi kan redusere klimagassutslipp. Bruk av fossile energikilder er drivere for klimaendringer, og omstilling til fornybare energikilder er derfor viktig for det globale klimaet. I Norge er vind og vann særlig relevante fornybare energiressurser, og vi vil bidra til å formidle forskningsbasert kunnskap om hvordan vi kan utnytte naturens energiressurser til bærekraftig energiproduksjon. Vi vil formidle at utnyttelse av naturens energiressurser er en tverrfaglig utfordring med store interessekonflikter, og vi vil bruke Vitensenteret i Sogn og Fjordane AS, ViteMeir, som formidlingsarena. ViteMeir er en formidlingsarena hvor skoleelever, lærere, fritidsgjester og næringslivsaktører med ulik bakgrunn og ulike interesser inviteres til utforskende kunnskapsfornyelse. Våren 2021 utarbeidet Dr. Sæterdal det faglige grunnlaget bak vannkraftinstallasjonen i utstillingsarealet ved ViteMeir. I dette prosjektet ønsker vi å videreutvikle utstillingsarealet ved ViteMeir for å formidle kunnskap om hvordan vi kan utnytte vindenergi til å produsere elektrisk energi. Som en del av dette arbeidet vil vi utforme et kunnskapsgrunnlag om vindkraft som fornybar energikilde og noen av konsekvensene vindkraftutbygging har for natur og samfunn. Det skriftlige kunnskapsgrunnlaget (Delmål 1) vil utformes slik at det blir relevant for arbeidet med å utvikle en prototype på en ny interaktiv installasjon (Delmål 4), samt for formidlere og undervisere som skal utvikle populærvitenskapelige foredrag (Delmål 2) og andre læringsopplegg.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima