Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Effekter av arealbruk og arealendringer på biomangfold, økosystemtjenester og karbonlagring: Et systematisk kart og beslutningsstøtteverktøy

Alternative title: Effects of areause and land use change on biodiversity, ecosystem services and carbon storage: A systematic map and decision support tool

Awarded: NOK 2.0 mill.

Land use change is one of the most important drivers of the loss of natural habitats and of the species that depend on them. This has major consequences for nature’s ability to provide benefits to humans (for example, pollination of crops, cleaning of water resources, etc.) as well as its contribution to mitigating climate change through, for example, the absorption and storage of carbon. The perception of the costs and benefits associated with land use change differs for different societal interest groups, which has led to conflicts. Therefore, there is an urgent need for a sector-wide overview of the available research on this topic. In this project, we will carry out a systematic compilation and assessment of the state of the evidence and present this as a “systematic map”. A systematic map uses systematic approaches to search for and assess evidence (i.e. knowledge) and presents this in an accessible format (graphs and tables online). By the end of the project, we will have a better overview of how much knowledge is available for different ecosystems, different influencing factors, and which effects and management solutions have been studied. We will also be able to identify where there are knowledge gaps. Combining this with a conceptual model will allow us to assess the relative importance of these various knowledge gaps and suggest priorities for future research. In the implementation, we will obtain input from a wide range of experts and key social actors, who will be invited to participate in two knowledge-gathering and assessment workshops. This will enable us to make sure that the final outputs are suitable to answer the question both from a strictly professional but also from a societal perspective. The results of the project will be summarised in a final report, a scientific article and an online interactive systematic map.

Menneskelig arealbruk har vidtrekkende effekter på både biosfæren og atmosfæren. Forringelse av intakt natur gjennom endret arealbruk er regnet som en av de viktigste årsakene til tap av arter og generell degradering av økosystemer. Dette har videre store effekter på både naturens evne til å tilby naturgoder og til å bidra til å løse klimautfordringene ved å ta opp og binde karbon i jordsmonn og biologisk materiale. Ulike samfunnsinteresser har ulike vurderinger av nytte og kostnader ved ulik arealbruk, og ofte oppstår konflikter omkring arealbruken. Det mangler i dag en systematisk sektorovergripende syntese av tilgjengelig forskning på feltet. I dette prosjektet vil vi gjennomføre en systematisk sammenstilling av kunnskapen på dette feltet, og presentere dette i form av et systematisk kart (engelsk: Systematic Map). Systematiske kart stiller samme strenge krav til systematikk som en systematisk review, men er mer egnet til å besvare brede spørsmålstillinger slik som her. Vi vil legge vekt på å kartlegge sentrale egenskaper ved relevant forskningen som identifiseres, som forskningsdesign som er benyttet, naturegenskap som er undersøkt, ulike egenskaper ved funnene som er gjort og nivå på kvalitetssikring. I tillegg til det systematiske kartet over tilgjengelig kunnskap vil vi utvikle et beslutningsstøtteverktøy, basert på et bayesiansk nettverk. Denne vil gjøre det enklere for beslutningstakere og andre brukere av dette arbeidet å sette kunnskapen inn i en aktuell kontekst. I gjennomføringen vil vi hente innspill fra en bredt sammensatt ekspertgruppe, og sentrale samfunnsaktører vil inviteres til å delta på to workshops underveis i prosessen. Dette gjør at vi kan forsikre oss om at de endelige protokoll-kriteriene er egnet til å besvare spørsmålet både fra et strengt faglig men også fra et samfunnsperspektiv. Resultatene fra prosjektet vil oppsummeres i en sluttrapport, en vitenskapelig artikkel og et online interaktivt systematisk kart.

Funding scheme:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling