Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Arrangementstøtte for Organisk Kjemisk Vintermøte 2023 (OKV36)

Awarded: NOK 58,483

Organisk kjemi omhandler livets kjemi og er sentralt for forståelsen av en rekke fag, herunder bioteknologi. Det faglige programmet for vintermøtet reflekterer utviklingen innen organisk kjemi nasjonalt og internasjonalt. De senere år har det derfor i økende grad vært holdt foredrag og blitt presentert postere om bærekraft og "grønn" kjemi, men også bioteknologis bruk av biopolymerer fra råstoff som trevirke, marint avfall og annet organisk restavfall. Fremstilling av katalysatorer som kan forenkle og gjøre industrielle prosesser mer miljøvennlige er også sentralt innen organisk kjemi i dag. Det presenteres også foredrag og postere om syntese av naturstoffer, potensielle legemidler og molekyler med biologisk aktivitet, men også bruk av enzymer innen de to nevnte temaene. Dette henger sammen med flere forhold, som den faglige utviklingen, den nasjonale refokuseringen som delvis skjedde som følge av siste internasjonale evaluering av norsk kjemi, men vel så mye som følge av den nasjonale satsningen på bioprospektering. Med dette som bakteppe er plenarforedragsholderne plukket ut spesielt for å formidle nøkkelkunnskap som inspirerer til kreativ nytekning innen utvikling av nye syntesemetoder, nye bioteknologisk anvendelse innen organisk kjemi og mer selektive og mer miljøvennlige katalysatorer.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping