Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Learning Conversations as Assessment in the subject English

Alternative title: Fagsamtaler som vurdering i engelskfaget

Awarded: NOK 1.9 mill.

The project explores how teachers use learning conversations as an assessment of Norwegian lower secondary school students' competence in English. The main objective of this project is to develop new knowledge of learning conversations as a dynamic assessment method in mapping of English skills. Learning conversations mean extended student-centered conversations. In such conversations the involvement of both students and teachers is emphasized for the conversations to be used as a dynamic assessment method. The project is also a study of how teachers use this method to assess students' knowledge and skills in English based on the competence aims in the curriculum. The study looks at how teachers use learning conversations, maps students' current knowledge through the conversations and sets new learning goals together with students based on this knowledge. The study is based on six case studies at two separate lower secondary schools. In the study two teachers participate with three of their students. Observations are conducted of how the teacher interacts with the students in a one-on-one interaction, where the focus is on the teacher. The study therefore aims to understand the interaction that is observed primarily from the participating teachers' perspective. By using semi-structured interviews with questions aimed at how the teachers reflects on what they say and do, the study will give an insight into the teachers' perception of the observed interaction and information about the teachers' practice.

I den nasjonale satsingen Vurdering for læring, som ble innført for å gi støtte i arbeidet med å videreutvikle en mer læringsfremmende vurderingspraksis og vurderingskultur, så ble begrepet «Vurdering for læring» valgt for å understreke at en formativ tilnærming til vurdering skal fremme læring. Dette i motsetning til vurdering av læring, som har en summativ tilnærming. Satsningen fokuserte på en formativ vurderingspraksis som vektlegger elevenes læringspotensial i stedet for å legge hovedvekt på elevenes tidligere læringsprestasjoner. Ved å gjennomføre observasjoner av hvordan læreren samhandler med elevene i en en-til-en samtale, er kandidatens intensjon å forstå interaksjonen som observeres primært fra deltakernes perspektiv. Dette vil også gi kandidaten informasjon om lærerens praksis. Ved å bruke semistrukturerte intervjuer med spørsmål rettet mot hvordan læreren reflekterer over det de sier og gjør, får kandidaten et innblikk i lærerens oppfatning av den observerte interaksjonen, som igjen gjenspeiler lærerens holdninger. I dette prosjektet skal det gjennomføres kasusstudier av seks enkeltsaker ved to separate ungdomsskoler i regionen. Årsaken til dette er kandidatens forventede deltakelse i regionens utviklingsarbeid der alle ungdomsskolene i regionen har gjennom flere år hatt et tett samarbeid i utviklingsprosjekter. Kandidatens mangeårige praksis som faglærer i engelsk på ungdomstrinnet danner et godt grunnlag for at gjennom dette prosjektet kunne videreutvikle og tilegne seg dybdekunnskap om hvordan lærere bruker fagsamtaler som bekreftelse på elevenes nåværende kunnskap, og hvordan de sammen med elevene setter nye læringsmål basert på denne kunnskapen. Videre ønsker kandidaten å finne ut hvordan læringssamtaler brukes med både et formativt og summativt formål i kartlegging av engelskkunnskaper i ungdomsskolen.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune