Back to search

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Kunnskapsbasert naturforvaltning

Awarded: NOK 99,999

Hovedtema for konferansen er å belyse kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av norsk natur. Vi spør om vi egentlig har den kunnskapen vi trenger? Eller finnes det fortsatt viktige kunnskapshull, og i så fall hvilke? Og hvordan sikrer vi at kunnskapen som vi allerede har, blir tatt i bruk for å sikre en bærekraftig bruk og vern av norsk natur? Hovedinnleggene og programmet er satt sammen for å få fram perspektiver fra ulike aktører i norsk naturforvaltning som bruker kunnskap, formidler kunnskap, produserer og sammenstiller kunnskap og som finansierer kunnskapsproduksjon. Vi ønsker å få fram en opplyst diskusjon om disse spørsmålene gjennom et seminar med 200 deltagere fra offentlig forvaltning, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsliv, frivillige organisasjoner samt andre viktige arealbruksaktører innen skogbruk, transportinfrastruktur og eneregiinfrastruktur.

Funding scheme:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling