Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Landbrukets bærekraftskonferanse 2022

Awarded: NOK 99,999

Project Number:

340776

Project Period:

2022 - 2022

Funding received from:

Organisation:

Location:

Formål Det overordnede formålet med konferansen er å dele kunnskap fra, og dermed øke nytten av, pågående bærekraftsforskning innen landbrukssektoren. Særlig vil fokus være å rette oppmerksomhet mot forskning som kan bidra til å realisere mål som ble satt i klimaavtalen som ble inngått mellom landbruket og regjeringen i 2019, og Landbrukets klimaplan som er en oppfølging av denne avtalen. Samfunnets forventninger om å sikre og dokumentere en bærekraftig utvikling i norsk landbruk og matproduksjon er tydelig. Det er et stort behov for bedre formidling av den forskning landbruket gjør innen bærekraft og klima. Det er også avgjørende å øke oppmerksomheten om hvordan forskningsprosjektene kan bidra til å oppfylle ulike handlingsplan for bærekraftig utvikling på nærings- og bedriftsnivå og ikke minst sikre at ny kunnskap bidrar til å realiseres målene i klimaavtalen mellom staten og landbruket. Målsetting med bærekraftskonferansen Målsettingen er å etablere en møteplass for formidling av pågående forskning og aktuelle resultater fra denne, som igjen kan gi grunnlag for å få bedre oversikt over eksisterende kunnskapsgrunnlag, identifisere kunnskapshull, mulige nye prosjekter og samarbeidskonstellasjoner. Landbrukets bærekraftskonferanse 2022 skal å presentere de mest aktuelle forskningsprosjektene innen landbruket og bærekraft, samt invitere til workshops om tre utvalgte sentrale problemstillinger i debatten om bærekraftig norsk matproduksjon: - Avveiningen mellom å redusere utslippsintensiteten i drøvtyggerproduksjonen og andre bærekraftshensyn som utnytting av norske fôrressurser. - Bruken av norske fôrressurser i svine- og fjørfeproduksjonen; muligheter i dag og frem i tid, og konkurranse mellom fôr til enmagede dyr og humant konsum - Hvordan øke den norske produksjonen av vegetabiler til humant konsum – fra matkorn til frukt, hva er flaskehalsene og hvor går grensene?

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima