Back to search

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Data capture by field test of environmentally friendly fiber-products in well fluids for reduced emissions and increased production.

Alternative title: Datafangst ved felttest av miljøvennlig fiberholdige produkter i bore/kompletterings væsker for redusert utslipp og økt produksjon.

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Number:

340780

Application Type:

Project Period:

2023 - 2023

EMC has developed a product (AURACOAT C) for drilling fractured formations. The product is expected to work equally well in water- and oil-based drilling mud, thus contributing to more wells being drilled with water-based sludge. The product will contribute to strengthening the well wall so that longer wells can be drilled and with reduced loss of drilling fluid. The result will be increased production from oil and gas sections, improved well control, reduced emissions to the environment and reduced consumption and transport of chemicals. The product can also be used in thermal drilling and in wells where casing/plugging is to be cemented. Laboratory tests are carried out to optimise addition in relation to the planned well. Extended sampling and testing of the drilling fluid on the field will also be carried out. Review of field data and comparison with results from the lab will be done so that new test methods in the lab can be used to predict function in the well. EMC covers costs related to own personnel, production optimization and lab experiments etc. Estimated costs for Conoco Phillips are estimated LCM product costs during the test period, as well as data capture costs and contributions to writing reports. Conoco Phillips have carried out the first field test on wells with extremely high pore pressure. The well was described as a record on Ekofisk, as the longest "slimhole" well without "tool failure" in the field's history. The project has reduced uncertainty by successfully completing the first two pilot wells. Further testing in wells in 2023 is necessary to obtain sufficient data under different conditions. Testing in water-based sludge is highly desired/prioritized. UiS contributes with publication and supervision of industrial PhD candidates at EMC, as well as MSc / BSc students who write thesis related to the project.

EMC har utviklet et produkt (AURACOAT C) for boring av frakturerte formasjoner. Produktet er ventet å virke like godt i vann- og oljebasert boreslam, og dermed bidra til at flere brønner kan bores med vannbasert slam. Produktet vil bidra til styrking av brønnveggen slik at lengre brønner kan bores og med redusert tap av borevæske. Resultatet vil være økt produksjon fra olje og gass seksjoner, forbedret brønnkontroll, redusert utslipp til miljøet og redusert forbruk og transport av kjemikalier. Produktet kan også brukes ved termisk boring og i brønn der det skal sementeres foringsrør/plugging. Laboratorietester gjørs for å optimalisere tilsetning i forhold til planlagt brønn. Utvidet prøvetaking og testing av borevæsken på feltet vil også bli gjennomført. Gjennomgang av feltdata og sammenligning med resultater fra lab vil bli gjort slik at nye testmetoder i lab kan benyttes for å predikere funksjon i brønn. EMC dekker kostnader knyttet til eget personell, produksjonsoptimalisering og lab eksperimenter etc. Estimerte kostnader for Conoco Phillips er estimerte LCM produktkostnader i løpet av testperioden, samt kostnader til datafangst og bidrag til skriving av rapporter. Conoco Phillips og EMC har gjennomført første felt test på brønn med særdeles høyt poretrykk. Brønnen ble omtalt som en rekord på Ekofisk, som lengste "slimhole" brønn uten "tool failure" i feltets historie. Brønn nummer to be boret på Eldfisk, og det ble dokumentert vesentlig styrking av brønnveggen og resevoarseksjonen ble boret uten noe tap av borevæske. Prosjektet har redusert usikkerheten ved å ha gjennomført de to første pilotbrønnene med suksess. Videre testing i brønner i 2023 er nødvendig for å lage et tilstrekkelig datagrunnlag under ulike forhold. Testing i vannbasert slam er høyt ønsket/prioritert. UiS bidrar med publisering og veiledning av nærings PhD kandidat hos EMC, samt MSc/BSc studenter som skriver oppgave knyttet til prosjektet.

Funding scheme:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk