Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sirkulære løsninger for havbruksnæringen

Alternative title: Circular solutions for the aquaculture industry

Awarded: NOK 31.0 mill.

The project "Circular solutions for the aquaculture industry", SirkAQ, will develop solutions for one of the largest waste streams in the aquaculture industry; plastic materials from decommissioned aquaculture facilities. This waste stream represents an unused potential for value creation and a strong need for increased circularity. It is estimated that an aquaculture facility with 8-10 cages contains more than 300 tonnes of plastic, which represents a great potential to increase the recycling from current 37% up to 100%. The project will develop new solutions and value chains by establishing circular circuits through reuse, repair, life extension and the use of recycled material in new products, which will save material resources, energy and costs. This requires changes along the entire value chain. Material recycling and eco-design for reuse and recycling is necessary, where the future design of equipment also considers the requirements for resource efficiency. In the project, we focus on all plastic equipment used in an aquaculture facility, including fiber-based products such as nets and ropes. Environmental documentation and digital solutions for traceability along the value chain will also be developed. The project will identify barriers in current regulations and standards, and influence changes that must be made to increase the use of circular solutions for aquaculture equipment. Load bearing structures such as floating collars and sinker tubes will be made of high-quality recycled material. The project will transform the industry into a circular economy, help reduce plastic waste, and limit climate emissions by reducing the consumption of fossil raw materials. The project consists of the partners ScaleAQ (project manager), Oceanize, Hallingplast, SinkabergHansen, OsloMet, Norner Research, Sintef Ocean and Future Materials. This forms a professionally solid and competent consortium that represents the entire value chain.

Prosjektet «Sirkulære løsninger for havbruksnæringen», SirkAQ, ønsker å utvikle kunnskapsgrunnlag og teknologiløsninger for en grønn omstilling av oppdrettsnæringen slik at visjonen «zero plastic waste by 2030 from aquaculture industries» kan muliggjøres. Prosjektet vil utvikle løsninger for en av de største avfallsstrømmene i oppdrettsnæringen; plastmaterialer fra utrangerte oppdrettsanlegg. Avfallsstrømmen representerer et uforløst potensial for verdiskapning og et stort behov for økt sirkularitet. Prosjektet vil utvikle nye løsninger og verdikjeder ved å etablere sirkulære kretsløp gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materialet i nye produkter for å spare materialressurser, energi og kostnader. Mer bærekraftig bruk av hardplastressursene etter endt bruk i oppdrettsnæringen krever endringer langs hele verdikjeden. I et sirkulært perspektiv vil økt materialgjenvinning og en økt satsning på design for ombruk og design for gjenvinning være nødvendig, der også fremtidens design av utstyr tar hensyn til kravene om ressurseffektivitet. De viktigste barrierene for å legge om til sirkulære verdikjeder er å oppnå lønnsomhet i nye forretningsmodeller, mangelfullt globalt regelverk og sviktende håndheving av regelverk. I tillegg pekes det på tilgang til tilstrekkelig volum av sekundære ressurser. For å lykkes med en slik omlegging er det viktig at nye verdikjeder blir lønnsomme for alle aktører i kjeden. Prosjektet har et sterkt konsortium med partnere langs hele verdikjeden for utstyr til havbruksnæringen inkl. produsent, leverandør, oppdretter og gjenvinner. I tillegg har SirkAQ med sterke FoU-partnere innen relevante fagområder.

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources