Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Ocean Charger - maritim verdikjede for havvind med offshore energioverføring

Alternative title: Ocean Charger - maritime value chain for offshore energy transfer within offshore wind

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Number:

340936

Application Type:

Project Period:

2023 - 2025

Funding received from:

Offshore wind is widely regarded as one of the fast expanding areas in the green transition, and with that there is also focus on the greenhouse gas emissions from ships involved in the installation, commissioning and maintenance of the wind farms. Since electric power is available on the wind farms, it is possible to charge batteries regularly and frequently. Batteries onboard ships offer limited range, but unsurpassed energy efficiency with close to 90 % from source to end user. In other words, batteries is by far the best way to utilize the electric energy which is becoming more and more scarce. The project "Ocean Charger" will develop, simulate and test in full scale a ship charging solution which will potentially enable zero-emission ship operations inside the wind farms. This will remove much of the greenhouse gas emissions from wind farm operations. The project will also look into how this solution may be expanded to other ship types and operations, different energy transfer (charging) solutions and how such operations may be optimized to further save energy. Ship operations based on battery charging is new and innovative, and for it to become an established solution it is vital to standardize solutions related to this value chain, as well as how this will influence business models. This will also be investigated by the project, since it is believed that this is vital to accelerate the development towards zero-emission ship operations on wind farms.

Ocean Charger skal utrede og evaluere tekniske løsninger for energioverføring til batteridrevne skip offshore, og pilotere en fullskala installasjon ombord på et service-fartøy for havvind. I forlengelsen av en slik ladeløsning vil prosjektet se både på hvordan overføring av andre energibærere kan muliggjøres til havs, og hvilke porteføljer av fartøyskonsepter som best kan betjene havvindfeltene med null-utslipp. Prosjektet skal vurdere potensialet for at ulike fartøysegmenter i havvindoperasjoner kan benytte samme løsning, og utvikle nye forretningsmodeller for skipsoperasjoner basert på lading/ energitilførsel til havs. Konsortiet er bredt sammensatt med operatører, forskningsinstitusjoner, industripartnere, rederier og testsentre som dekker store deler av leverandørindustrien og offshorevirksomheter i Norge. Vard Design AS vil lede prosjektet, som spenner fra grunnleggende forskning (TRL 2-3), via testing til ferdigstilling av løsning for kommersialisering (TRL 7-8). NCE Maritime Cleantech er involvert for å bidra til kommunikasjon og legge til rette for skalering og implementering. Standardisering blir også analysert og vurdert med mål om å berede grunnen for én felles infrastruktur for lading av skip både i havn og offshore. Prosjektet adresserer både null-utslipp og maritim system-oppbygging for havvind, og arbeidet planlegges gjennomført slik at oppskalering av havvind-utbygging på norsk sokkel får tilgjengeliggjort effektive løsninger.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources